Správa

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

10.10.17 20:42
Kategória: Úvodná stránka

Zverejnenie textu na web stránke MPaRV SR v nasledovných odkazoch:

 

http://www.mpsr.sk/

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1

 

Názov: Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018

 

Perex: Bratislava 06.10.2017 -  Európska komisia s cieľom posilniť ekologizačnú zložku priamych platieb, chrániť a zlepšovať biodiverzitu a zjednodušiť pravidlá pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (tzv. greening) pristúpila k viacerým úpravám podmienok oprávnenosti na túto platbu a to najmä pokiaľ ide o existenciu oblastí ekologického záujmu (OEZ), čo predstavuje jeden z povinných postupov v rámci platby za greening. Zmeny v pravidlách sa zavádzajú od roku podávania žiadostí 2018. 

 

 

Európska komisia s cieľom posilniť ekologizačnú zložku priamych platieb, chrániť a zlepšovať biodiverzitu a zjednodušiť pravidlá pre platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (tzv. greening) pristúpila k viacerým úpravám podmienok oprávnenosti na túto platbu a to najmä pokiaľ ide o existenciu oblastí ekologického záujmu (OEZ), čo predstavuje jeden z povinných postupov v rámci platby za greening. Zmeny v pravidlách sa zavádzajú od roku podávania žiadostí 2018. 

 

Medzi najdôležitejšie zmeny týkajúce sa OEZ v rámci greeningu patrí možnosť vytvárať plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou formou vysievania bôbovitých druhov pod hlavnú plodinu, čím sa dopĺňa ďalšia možnosť vytvárania tohto typu oblastí ekologického záujmu, popri podsievaní druhov tráv pod medziplodinu a vysievaní medziplodín v zmesiach stanovených druhov plodín. Umožňuje sa tiež vytváranie plôch s plodinami, ktoré viažu dusík, formou vysievania týchto plodín v zmesiach s inými druhmi plodín. Žiadatelia budú mať zároveň možnosť na účely OEZ nahlasovať aj tie medze alebo nárazníkové zóny, ktoré nie sú chránené v rámci krížového plnenia.

 

Na plochách s plodinami, ktoré viažu dusík, ktoré sa žiadatelia rozhodnú použiť na splnenie postupu OEZ, sa obmedzí možnosť používania vstupov (hnojív a prípravkov na ochranu rastlín). Na účely OEZ musia byť plodiny, ktoré viažu dusík, prítomné na diele pôdneho bloku počas vegetačného obdobia plodiny – počas tohto obdobia, t.j. od osiatia po zber plodiny, bude zakázané na plochách používať vstupy. Tento zákaz sa týka iba tých plôch s plodinami, ktoré viažu dusík, ktoré sú nahlásené na účely plnenia postupu OEZ, nejedná sa teda o všeobecný zákaz používania vstupov na plodinách, ktoré viažu dusík.

 

Predmetné legislatívne úpravy sa zavádzajú prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/1155, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014. V nadväznosti na úpravu legislatívy EÚ v súčasnosti prebieha na vnútroštátnej úrovni legislatívny proces, v rámci ktorého MPRV SR novelizuje nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v znení neskorších predpisov. Účinnosť novelizovaného nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. sa predpokladá od 1.1.2018. Podrobnejší výklad zmien vyplývajúcich z uvedených legislatívnych úprav bude uvedený v usmernení k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktoré bude MPRV SR aktualizovať po ukončení prebiehajúceho legislatívneho procesu o novele nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z.