Správa

Zaslanie námietok na SPF II.

29.04.22 20:24
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 29.4.2022 sme zaslali SPF námietky k ďalším 20-tim navrhovaným zmluvám :

1. Namietame Článok II Predmet zmluvy nie je špecifikovaný v zmysle platných zákonných ustanovení. Na parcely registra C uvedené v NZ nie je založený list vlastníctva, NZ je objektívne neurčitá. Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku, v ktorej nie sú uvedené parcele čísla prevadzaných pozemkov, je neurčitá, a preto neplatná, a to aj v prípade, že prevadzané pozemky sú v zmluve individualizované iným spôsobom ( napr. výmerou, katastrálnym územím)  paragraf 37 ODS. 1 OZ.

2. Namietame rozpor s Nariadením vlády 238/2010 paragraf 2 ods. 10 písmeno f a odst. 11 písmeno c.

3. Namietame rozpor so zákonom 504/2003 Z.z. o prednostnom práve.

4. Namietame určenie doby nájmu na 10 až 15 rokov pri NZ na ornú pôdu.

pričom k trom návrhom zmlúv sme zaslali plus námietky :

1. Namietame Článok V ods. 5 prenos bezdôvodného obohatenia na nájomcu, ktoré presahuje zákonom stanovenú dvojročnú dobu. NZ uzatvorené v r. 2014, 2017, 2018.

2. Namietame Článok VI ods. 2 - teda aj / od roku 2014, 2017, 2018/ za dobu neoprávneného obohatenia

Veríme, že SPF sa začne našimi námietkami vážne zaoberať, nie ako minule - viď list v prílohe.