Správa

Zásadné zmeny v pozemkovej legislatíve

01.09.22 19:51
Kategória: Úvodná stránka

Dňa 1. septembra nadobudla účinnosť novela zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle tejto novely je nájomca povinný viesť elektronickú evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté a pozemkov, ktoré sám vlastní a obhospodaruje, podľa prenajímateľov a druhu pozemkov.
Nájomca je povinný viesť elektronickú evidenciu ním obhospodarovaných pozemkov. Nájomca je povinný údaje a informácie z týchto evidencií na požiadanie poskytnúť okresnému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre spolu s podaním žiadosti, ak nájomca je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu.
Povinnosť vedenia elektronickej evidencie platí aj pre nájomcu, na ktorého sa nevzťahuje druhá časť zákona (nájom pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku) a ktorý je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu.
 
Účinné znenie zákona nájdete na nasledovnom linku: https://www.slov-lex.sk/pravne<wbr />-predpisy/SK/ZZ/2003/504/<wbr />20220901
 
Rovnako dňa 1. septembra nadobudla účinnosť novela zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Najzásadnejšiu zmenu predstavuje vypustenie práva nájomcu po vykonaní pozemkových úprav na uzavretie zmluvy o nájme nových pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku za podmienok, ktoré boli dohodnuté pri nájme pôvodných nehnuteľností. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom.
Okrem iného vznikla povinnosť Slovenského pozemkového fondu zverejniť na svojom webovom sídle zmluvu, ktorej obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, ktorej je účastníkom. Zaviedla sa povinnosť pre Slovenský pozemkový fond zverejniť údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa katastrálnych území. Posilňuje sa postavenie rady fondu, pričom sa predlžuje funkčné obdobie členov rady fondu z pôvodných troch rokov na päť rokov.
Zavádza sa fikcia, v zmysle ktorej ak sa v konaní pred orgánom verejnej správy
vyžaduje súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu a ten sa nevyjadrí v stanovenej lehote alebo v lehote 60 dní, platí, že fond vydal súhlasné stanovisko. Novela o fikcii súhlasného stanoviska nadobúda účinnosť 1. januára 2023.


Kompletné znenie zákona nájdete na
nasledovnom linku: https://www.slov-lex.sk/pravne<wbr />-predpisy/SK/ZZ/1991/330/<wbr />20220901