Správa

Výzva IPIF a Ekotrend Slovakia k aktuálnej situácii v SPF

07.04.22 09:00
Kategória: Úvodná stránka

Iniciatíva poľnohospodárov, Gyňov 193,  044 14 Gyňov

Ekotrend Slovakia - Zväz ekologického poľnohospodárstva, Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča ____________________________________________________________

        My vyššie uvedení dôrazne protestujeme proti postupu Slovenského pozemkového fondu/SPF/, ktorý  podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu Mgr. Jána Marosza na pracovnom stretnutí s profesnými poľnohospodárskymi združeniami dňa 05.04.2022 v zariadení vlády SR Bôrik odmietol prijať naše opakované zákonné požiadavky na úpravu nájomných zmlúv/ cca 160 kusov/ , ktoré sú pripravené na schválenie v Rade fondu na deň 07.04.2022.
     Prehlasujeme , že  ich schválenie bude  nezákonné a teda od začiatku neplatné a sme pripravení na každú  takúto nájomnú zmluvu podať trestné oznámenie na štatutárneho zástupcu SPF pre trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku a tiež pre trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Zároveň naši členovia sa rozhodli podávať individuálne súdne žaloby na neplatnosť takýchto zmlúv.
     Nájomné zmluvy pripravené na schválenie sú v rozpore najmenej s týmito zákonnými opatreniami :
1. Nerešpektujú ustanovenia zákona č.504/2003Z.z. §1 ods.1
2. Nerešpektujú ustanovenia zákona č.40/1964 Zb. § 663, § 37ods.1 OZ § 118 a nasl. OZ /pozri vysvetlivky k tomuto §/, ustálenú judikatúru/pozri KS Nitra v rozsudku zo 16.04.2020 zn.9 Co 245/2019, alebo R 59/1998 ČR-Soudní rozhledy/
3.Totálne ignorujú Nariadenie Vlády SR č.238/2010 §2 ods.10 písmeno f/ a ods.11 písmeno c/
     Zdôrazňujeme tiež :
-  že na stránke SPF nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely  určené na prerokovanie sa, od strany 13 poradové číslo 6 do strany 16 vrátane poslednej nájomnej zmluvy, nedajú otvoriť, čo nám neumožňuje podať námietky a zároveň ako celok spochybňuje naše právo námietkovať NZ, čo znamená zároveň ich arbitrárnosť.
- členom Rady fondu je aktívny poľnohospodár, čo je v rozpore s  Ústavným zákonom č.357/2004 Z.z. článok 5, ods.3
- pri prerokovaní NZ neboli dodržané obvyklé termíny návrh NZ zverejnený 24.03.2022, termín určený na pripomienkovanie do 01.04.2022, prerokovanie v Rade fondu 07.04.2022
    
     Žiadame Vás, aby ste pozastavili schválenie všetkých nájomných zmlúv, ktoré odporujú platným zákonom najmenej do doby, kým sa nepotvrdia naše stanoviská uvedené v tomto liste.

Ján Cenkner v.r. - IPIF

Zuzana Homolová  v.r. - Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva


Určené:

Eduard Heger predseda vlády SR - premier@vlada.gov.sk

Mgr. Igor Matovič minister financií SR a predseda OĽANO minister@fsr.sk

JUDr. Samuel Vlčan  - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - minister@land.gov.sk

Mgr. Michal Šipoš predseda klubu OĽaNO  - michal.sipos@nrsr.sk

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie jaroslav.karahuta@nrsr.sk

Martin Fecko, poslanec NR SR - martin.fecko@nrsr.sk

Juraj Novocký Európsky  prokurátor-  info@europa.sk

Maroš Žilinka Generálny prokurátor SR -  GPSR@genpro.gov.sk

Karol Mitrík predseda najvyššieho kontrolného úradu -  info@nku.gov.sk

Mgr. Ján Marosz generálny riaditeľ SPF - jan.marosz@pozfond.sk