Správa

Valné zhromaždenie Zväzu EKOTREND Slovakia 2018

26.03.18 18:57
Kategória: Úvodná stránka

Dňa  27.3.2018 sa konalo Valné zhromaždenie  

EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva, 

v SEMA  s.r.o. Sládkovičovo, Nový dvor 1862

Program: 

08:00-09:00-prezentácia  

09:00 - 09:10 - privítanie     

09:10 - 09:30 - Informácia o aktuálnych problémoch implementácie opatrenia ekologické poľnohospodárstvo PRV 2014-2020 - Ing. Haluška, MPaRVSR

09:30 - 10:00 - Výnimky na povolenie postrekov pri mimoriadnych situáciách v EPV - Ing.Šarbová , MPaRV SR

10:00 - 10:30 - Nové nariadenie EÚ pre EPV - Ing.Haluška, MPaRV SR   

10:30 - 11:00 - Kontrola a certifikácia v roku 2018 - Ing.Drobný, Naturalis SK                            

11:00 - 12:00 - obed                                                                                                                       

od 12:00-rokovanie VZ  

                                                                                                        Otvorenie                                                                                                                                      

Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2017   

Voľba pracovných orgánov

Schválenie programu

Kontrola uznesení posledného VZ

Správa o činnosti zväzu a výsledku hospodárenia za rok 2017

Správa dozornej rady

Plán činnosti na rok 2018

Rozpočet na rok 2018   

Poradenstvo v EPV     

Novelizácia NV 75/2015

Odbyt bioproduktov a biopotravín 

Web stránka zväzu a jeho členov

Návrh na doplnenie člena predsedníctva a dozornej rady

Návrh rokovacieho poriadku

Schválenie volebného poriadku

Diskusia   

Voľba člena predsedníctva a voľba dozornej rady

Návrh uznesenia VZ 

Záver

Všetkým, čo sa zúčastnili ďakujeme za podnety a návrhy.