Správa

Projekt Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

28.05.15 14:25
Kategória: Úvodná stránka

Projekt: Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

 

Cezhraničný projekt pod názvom Eko-logickí – Eko-turistickí – zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia je idea spolupráce v oblasti rozvoja turistiky realizovaná tromi organizáciami: Miestnou turistickou organizáciou „Wrota Karpat Wschodnich”, Nadáciou Prírodné dedičstvo a Ekotrendom Slovakia – Zväzom ekologického poľnohospodárstva.

Predsavzatie, ktorého záber sa týkal na území Podkarpatského vojvodstva okresov: Przemyśl, Bieszczady, Lesko a Sanok a Prešovského kraja okresov: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Sabinov bolo realizované v období od 9. 2. 2015 do 31. 5. 2015. Do projektu sa zapojilo 40 prijímateľov: majitelia poľnohospodárskych a ekologických fariem, agroturistických hospodárstiev, ako aj osoby plánujúce ich založiť.

Hlavnou úlohou projektu je zvýšenie turistickej atraktivity regiónov prostredníctvom propagácie rozvoja ekoturistiky na vidieckych územiach a taktiež vyvolanie užitočného tlaku na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia vďaka zvýšeniu hospodárskej aktivity miestnych komunít. V záujme tohto cieľa boli podniknuté nasledujúce aktivity:

·         zorganizované boli školenia na poľskej a slovenskej strane, ktoré sa týkali o. i. právnych a daňových aspektov dôležitých pri zakladaní a vedení agroturistickej činnosti a ekologických hospodárstiev, služieb na podporu turistiky, možnosti získania cudzích zdrojov, zásad písania podnikateľských plánov;

·         vykonané bolo individuálne poradenstvo, v priebehu ktorého prijímatelia posúdili možnosti rozvoja vlastnených fariem a vybrali najprijateľnejšie z ekonomického hľadiska smery rozvoja turistickej a ekologickej činnosti. Počas cyklu stretnutí boli spracované pre nich individuálne podnikateľské plány;

·         spoločná účasť na medzinárodných trhoch vidieckej turistiky a agroturistiky AGROTRAVEL v Kielcach (10. – 12. 4. 2015) s cieľom dostať sa s propagáciou turistických produktov a prírodno-kultúrnych hodnôt regiónov k väčšiemu počtu prijímateľov. Trhy boli príležitosťou k výmene skúseností a k nadviazaniu kontaktov so subjektmi turistickej branže. Tí, ktorí navštívili stánok boli tiež informovaní o cieľoch realizovaného projektu a o zdrojoch jeho podpory;

·         uskutočnili sa dva výjazdové workshopy pre účastníkov projektu:

- na slovenskej strane (24. – 26. 4. 2015)

- na poľskej strane (16. – 18. 5. 2015)

Workshopy mali informačný, poznávací a integračný charakter. Ich cieľom bolo spoznať prírodno-kultúrne hodnoty oboch regiónov, tradičné jedlá a remeslá, prezentovať modelové agroturistické a ekologické hospodárstva, vymeniť si skúseností, odovzdať dobré praktiky. Workshopy mali aj teoretickú časť týkajúcu sa o. i. spôsobov aranžovania a štylizovania vidieckych záhrad a úlohy architektúry vo vytváraní značky regiónu, ale týkajúcu sa aj oblasti marketingu a propagácie v ekoturistike, tvorby turistickej ponuky, obsluhy turistov;

·         vytvorená bola spoločná databáza turistických ponúk, bol vydaný informátor a spracovaná internetová podstránka predstavujúca turistické atrakcie a turistické ponuky poľsko-slovenského pohraničia;

·         zorganizovaná bola 2-dňová konferencia na záver projektu, ktorá sa konala v dňoch 26. – 27. 5. 2015. Účastníkmi konferencie boli o. i. zástupcovia jednotiek územnej samosprávy, MVO, turistickej sféry. Počas stretnutia boli predstavené výsledky projektu, efektivita podniknutých aktivít a ich vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov. Na konferencii sa diskutovalo aj o možnostiach rozvoja ekoturistiky na vidieckych územiach, implementácii inovácií v turistike, ako aj o úlohe miestnych komunít, MVO a jednotiek územnej samosprávy pri riadení trvalo udržateľnej turistiky. Partneri projektu podpísali deklaráciu o ďalšej spolupráci na podporu rozvoja trvalo udržateľnej turistiky na území poľsko-slovenského pohraničia.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.