Správa

Pripomienky k Strategickému plánu SPP 2023-2027

12.01.22 19:00
Kategória: Úvodná stránka

Naše pripomienky k navrhovanému Strategickému plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027  

1/ 5 dní na pripomienkovanie Strategického plánu SPP v MPK považujeme za nedostatočný. Požadujeme, aby v ďalších krokoch prípravy SPP bol dôsledne dodržiavaný transparentný prístup prípravy so zapojením zainteresovaných skupín.
2/ Formálna pripomienka - číslovanie strán v obsahu sa nezhoduje s číslami strán v texte materiálu.
3/ Zásadná pripomienka k spolufinancovaniu II. Piliera : spolufinancovanie II. piliera vo výške 36,92%  je  nedostatočné v porovnaní s okolitými krajinami. Požadujeme navýšiť spolufinancovanie minimálne na 40% -  tieto zdroje navrhujeme použiť na navýšenie podpory investícií do spracovania pre poľnohospodárov.    
4/ Žiadame stanovenie poberanie redistributívnej podpory len pre podnikateľov v poľnohospodárstve -  tí, ktorí majú IČO  (špecifický cieľ 1.)
5/ Požadujeme zachovanie sadzby ekologického poľnohospodárstva na TTP na pôvodne navrhovanej úrovni 110 EUR/ha. (špecifický cieľ 5.) navrhovaná  sadzba 88 EUR/ha je menej ako bola podpora v programovacom období 2014-2020 (96 EUR/ha).
6/ Podporu na ekologické obhospodarovanie vo vinohradoch považujeme za nedostatočnú. Požadujeme opätovne urobiť prepočet. Ekologické pestovanie viniča je ekonomicky nesmierne náročné a podľa našich prepočtov je potrebné zvýšiť kompenzáciu na úroveň minimálne 900 Eur/ha.

Vecné pripomienky
7/ Časť 5.3 Intervencie do rozvoja vidieka – neprojektové
Zakladanie Agrolesníckeho Systému/Podmienky záväzku:
⦁    výsadbu 100ks stromov na hektár na hektár realizovať v prvom roku záväzku najneskôr do 15. decembra;

Pripomienka: treba ponechať pôvodné rozpätie 70 – 100 stromov, čo je vhodnejšie z praktických dôvodov (pre rôzne podmienky hospodárenia).

8/ Časť 5.3 Intervencie do rozvoja vidieka – neprojektové
Zakladanie líniových vegetačných prvkov/Podmienky záväzku:
⦁    líniovú výsadbu drevín (stromoradie) realizovať v maximálnej šírke do 2 metrov obrábanej OP, prípadne ležiaca úhorom, pričom maximálna vzdialenosť medzi stromami (spon stromov) je stanovená v rozsahu 3 - 4 m;
Pripomienka: pôvodne bola šírka 3 m, čo je minimálna prakticky realizovateľná šírka (pravdepodobne je to iba preklep pri písaní, treba opraviť).

9/ Spoločná pripomienka k intervenciám Zakladanie agrolesníckeho systému, Zakladanie líniových vegetačných prvkov, a Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy:
1.    Dodatočné otázky/informácie týkajúce sa druhu intervencie
Čo nie je oprávnené na podporu?
    výsadba vianočných stromčekov a výsadba rýchlorastúcich a okrasných drevín;

1. Nejasná podmienka, keďže nemáme definíciu vianočného stromčeka.
2. Keďže jedna z podmienok záväzku pri každej z týchto troch intervencií je
⦁    výsadbu drevín realizovať iba v medziach schváleného zoznamu pre agrolesnícke systémy uvádzaného vo vykonávacom nariadení;
⦁    výsadbu drevín realizovať iba v medziach schváleného zoznamu stromov a/alebo krovín pre líniové vegetačné prvky uvádzaného vo vykonávacom nariadení;
⦁    výsadba drevín iba v medziach schváleného zoznamu drevín pre zalesňovanie ornej pôdy uvádzaného vo vykonávacom nariadení;

je zbytočné duplicitne uvádzať ako neoprávnené vianočné stromčeky, rýchlorastúce a okrasné dreviny. Dá sa logicky predpokladať, že v schválených zoznamoch  nebudú vianočné stromčeky, rýchlorastúce a okrasné dreviny uvedené.

10/ Hľadať spôsoby na maximálne zjednodušenie deklarovania predelenia lánov.

11/ Žiadame strategické posúdenie revitalizácie kanálov pred začatím realizácie opatrenia, určiť, kde je vhodné kanály obnoviť a kde rušiť.

12/ Aj z pohľadu rozvoja ekologického poľnohospodárstva je obnova vidieckych oblastí SR  v stave absolútnej urbanizácie a industrializácie. Z uvedeného dôvodu nie je dostatočné posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry. Je potrebná jej úplná obnova spojená s roľníckym a rodinným hospodárením na pôde a s tým súvisiacim budovaním kompaktných integrovaných hospodárskych a spracovateľských objektov a usadlostí v rámci obydlia alebo hospodárstva. V tejto súvislosti je potrebné k cieľu irelevantné odseky na zlepšenie pohody a zdravotného stavu zvierat nahradiť požiadavkami na usporiadanie hospodárstiev do kompaktných a integrovaných objektov s malou kapacitou, primeraným počtom zvierat pre ekonomicky efektívnu, environmentálne a sociálne udržateľnú poľnohospodársku činnosť v rámci miestneho spoločenstva. Stratégia nevytvára okrem vízie a domnienok žiadne nástroje masívnej podpory a ochrany miestneho hospodárenia inak, ako je to v súčasnosti. Naopak, považuje zásadnú obnovu len za alternatívu rozvoja vidieka, čo je neprípustný deficit stratégie.

13/ 8.1.5 stratégia digitalizácie : v stratégii nie je rozvoj štátnych portálov s geopriestorovými a ďalšími dátovými službami pre presné poľnohospodárstvo dostupné pre malých a stredných farmárov, pričom časti týchto technológií by sa dali využiť aj pre takýto portál dátových služieb v presnom poľnohospodárstve pre malých farmárov ako štátna služba.