Správa

Povinnosť oznámiť sumárne údaje o nájomnom na okresné úrady do 31.1.2024 podľa vyhlášky 172/2018 Z.z.

11.01.24 16:57
Kategória: Úvodná stránka

Upozornenie !

Povinnosť pre všetkých, ktorí si prenajímajú pôdu!

Do 31.1.2024 sa poľnohospodárom ukladá povinnosť poskytnúť informácie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom podľa katastrálnych území Okresnému úradu - Pozemkový a lesný odbor (na základe ustanovení § 1 ods. 3 a § 14 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a na základe § 5 Vyhlášky MPRV SR č. 172/2018 Z.z.)

Vyplnený formulár za každé katastrálne územie (podľa prílohy č. 3 k vyhláške MPRV SR č. 172/2018 Z.z.) s údajmi za rok 2023 je nájomca povinný doručiť príslušnému okresnému úradu.