Správa

Oboznámenie prijímateľov s plošným monitorovaním plôch (Area monitoring system)

05.06.23 21:10
Kategória: Úvodná stránka

V zmysle novej spoločnej poľnohospodárskej politiky pre roky 2023-2027 a čl. 10 Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie č. 2022/1173, je pre členské štáty povinný nový komplexný prvok s názvom Area monitoring system (AMS)- Systém plošného monitorovania plôch. Je to nový spôsob ako overiť, či na poľnohospodárskych plochách prebehli požadované poľnohospodárske aktivity, a či takto boli splnené podmienky pre poskytnutie priamych platieb prijímateľom. Overovanie je založené na vyhodnocovaní dát z diaľkového prieskumu Zeme, najmä z družíc Sentinel 1 a 2.

Nový systém bude monitorovať intervencie BISS a ANC na plochách v rámci Jednotnej žiadosti podanej v roku 2023, kedy bude hlavným predmetom monitorovania prítomnosť deklarovanej plodiny na hranici užívania na ornej pôde, výkon agrotechnickej operácie na trvalom trávnom poraste včas v požadovanom termíne a prípadná zmena kultúry hranice užívania. Objem monitorovaných podmienok jednotlivých intervencií systémom AMS bude v nasledujúcich rokoch na základe podmienok Európskej komisie narastať.

Čo nové prinesie AMS pre prijímateľa?

Prijímateľ bude môcť cez aplikáciu GSAA sledovať na svojich deklarovaných plochách priebežné výsledky monitoringu AMS pomocou semaforu farieb (zelená - splnenie monitorovanej podmienky, oranžová - potreba úpravy žiadosti, prípadne ďalšej aktivity zo strany žiadateľa pre priznanie plochy, červená - identifikované neplnenie monitorovanej podmienky) v zozname zobrazovaných vrstiev v GSAA, konkrétne “Kontroly z AMS”.

Výsledky systému AMS budú v GSAA aktualizované približne na mesačnej báze. Prijímateľ bude mať možnosť reagovať na zverejnené výsledky AMS (v oranžovej farbe semaforu) pomocou zaslania geotagovaných fotografií a prípadne upraviť svoju žiadosť.

Pre prijímateľov je novinkou využitie geotagovaných fotografií, tj. fotografií s určenou geografickou polohou pri vyhotovení, ako dôkazný materiál. V praxi to znamená, že prijímateľ včas a vhodne odfotografuje svoj pozemok pomocou svojho smartfónu so zapnutou polohovou lokalizáciou, cez GSAA nahrá fotografie (možnosť nahrávania bude spustená v priebehu augusta 2023) a pošle ich platobnej agentúre na ďalšie posúdenie (Detailný postup vyhotovovania geotagovaných fotografií je uvedený v priloženom dokumente). Odborným hodnotením bude posúdená odfotografovaná plocha hranice užívania a prijímateľovi môže byť na základe vhodnej geotagovanej fotografie zmenená farba semaforu systému AMS z oranžovej farby na zelenú (preukázateľné splnenie monitorovaných podmienok) alebo červenú (preukázateľné nesplnenie monitorovaných podmienok)

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vzájomná komunikácia medzi prijímateľom a PPA je dôležitá k efektívnemu fungovaniu monitoringu AMS. Ide hlavne o komunikáciu prostredníctvom zasielania relevantných dôkazov (geotagovaných fotografií) k výsledkom AMS na vybraných hraniciach užívania. Možnosť nahrávania a posielania geotagovaných fotografií bude spustená v priebehu augusta 2023. Výlučne pre poskytovanie doplnkových informácií ohľadom fungovania systému AMS bola zriadená emailová schránka ams@apa.sk.

Prosíme prijímateľov, aby častejšie navštevovali aplikáciu GSAA, sledovali stav svojej podanej žiadosti a včas reagovali na požiadavky, ktoré budú vyplývať z monitoringu AMS.

Hlavné výhody AMS:

-       Možnosť sledovania priebežných výsledkov AMS dáva prijímateľom šancu reagovať a včas komunikovať s PPA.

-       Prevencia chýb v žiadosti - systém pomocou semaforu upozorní prijímateľa na nájdené chyby monitoringom ešte pred vydaním rozhodnutia. Žiadateľ teda môže pravdepodobne nekorektnú deklaráciu upraviť do 15.10.2023, a tým sa vyhnúť udeleniu sankcie za zlú deklaráciu. Prípadne je teda možné poskytnúť dodatočný relevantný dôkaz - geotagované fotografie.

-     Spravodlivejší prístup kvôli kontrole všetkých žiadateľov, pretože monitoring prebieha kontinuálne u všetkých prijímateľov na všetkých plochách.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)