Správa

Mail poslancom NR SR

09.04.22 20:32
Kategória: Úvodná stránka

9.4.2022  sme v spolupráci s ASYF a IPIF zaslali s poznámkou "súrne" mail poslancom NR SR (J.Karahuta, M.Fecko, J.Mičovský a V.Ledecký )

text :

Vážený páni poslanci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou vás prosíme o urýchlené osobné stretnutie - aj zajtra.

Potrebu tohto stretnutia považujeme za mimoriadne dôležitú

Témy stretnutia sú 3 a to : prídomový predaj, SPF a nová výzva pre chovateľov ošípaných.

Miesto a čas si určite vy, prídeme vtedy a tam, kam to bude potrebné.

Stretnutia môžu byť individuálne, alebo urobíme stretnutie spoločné.Veľmi pekne ďakujeme za ústretovú spoluprácu.

10.4.2022 bolo poslané doplnenie :

Vážení páni poslanci,

posielame bližšie info k jednotlivým témam, ktoré chceme s vami prebrať :


Téma 1 prídomový predaj :

1/ Čl.1 bod 3 § 4 ods.b):  každoročne do 31. januára a do 31. júla podať ministerstvu písomné hlásenie o rozsahu a výkone pridomového hospodárstva za predchádzajúci kalendárny polrok; rozsah údajov, ktoré sa hlásia ministerstvu a vzor hlásenia ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 3 ods. 1 písm. i).“.

zmeniť na štatistickému úradu

+

2/ v novele zákona č. 152/1995 Z.z. zmeniť  bezodplatné odoberanie vzoriek na odplatné

******************************<wbr />******************************<wbr />*************


Téma 2 Slovenský pozemkový fond :

Nájomné zmluvy pripravené na schválenie sú v rozpore najmenej s týmito zákonnými opatreniami :

1. Nerešpektujú ustanovenia zákona č.504/2003Z.z. §1 ods.1
2. Nerešpektujú ustanovenia zákona č.40/1964 Zb. § 663, § 37ods.1 OZ § 118 a nasl. OZ /pozri
vysvetlivky k tomuto §/, ustálenú judikatúru/pozri KS Nitra v rozsudku zo 16.04.2020 zn.9 Co 245/2019,
alebo R 59/1998 ČR-Soudní rozhledy/
3.Totálne ignoruje Nariadenie Vlády SR č.238/2010 §2 ods.10 písmeno f/ a ods.11 písmeno c/
    Zdôrazňujeme tiež :
-  že na stránke SPF nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely  určené na prerokovanie sa od strany
13 poradové číslo 6 do strany 16 vrátane poslednej nájomnej zmluvy nedajú otvoriť čo nám neumožňuje
podať námietky a zároveň ako celok spochybňuje  naše právo námietkovať NZ čo znamená zároveň ich
arbitrálnosť
- členom Rady fondu je aktívny poľnohospodár čo je v rozpore s  Ústavným zákonom č.357/2004 Z.z.
článok 5, ods.3
- pri prerokovaní NZ neboli dodržané obvyklé termíny návrh NZ zverejnený 24.03.2022, termín určený na
pripomienkovanie do 01.04.2022, prerokovanie v Rade fondu 07.04.2022

******************************<wbr />******************************<wbr />******************************<wbr />****************************


Téma 3 nová výzva pre chovateľov ošípaných

Návrh kritérií prerozdelenia finančných prostriedkov na podporu chovu ošípaných

 

1. Do hodnotenia (pre serióznosť výpočtov) sa počítajú priemerné stavy ošípaných (bez kategorizácie) za r. 2020 + 2021.

2. Do podpory sa zahrnú subjekty, ktoré v rokoch 2020 + 2021 zaznamenali v CEHZ pohyby minimálne 10 ks ošípaných a k dátumu 28. 02. 2022 majú v CEHZ zaevidovaný minimálne  jeden kus ošípanej.

3. Do podpory nebudú zapojené „D“ farmy CEHZ.

4. Z celkovej sumy, vyčlenenej na podporu, sa 60% prerozdelí farmám spĺňajúcim podmienky bodov 1 – 3 a 40% na počty ošípaných vypočítaných podľa bodu 1.

5. Z vypočítanej celkovej sumy sa každému subjektu odráta suma vyplatená v „zlatom prasati“ a spätne sa prerozdelí všetkým subjektom podľa bodu 1.

6. Subjektom, ktorým vyjde po prepočtoch podľa bodu 5 záporné číslo, sa do podpory  započíta 0.  

7. NPPC podľa evidencie v CEHZ oboznámi každého potenciálneho (príjemcu/ žiadateľa/respondenta???) o možnosti zapojenia sa do výzvy.

 

 

odpoveď prišla len od p.Karahutu :

K Vašim témam, ktoré ste navrhovali, ako obsah rokovania s poslancami NR SR, Vám zasielam nasledujúce stanovisko.

 

1.       Téma 1. prídomový predaj.

Štatistický úrad nie je príslušne kompetentný k prijímaniu informácii, v zmysle pripravovanej novely zákona 152/1995 týkajúcej sa prídomového predaja.

Súčasne upozorňujem, že návrh zákona bude na aprílovej schôdzi NR SR prerokovaný v druhom čítaní a nie je ešte jasná formulácia pridomového predaja.

V prípade, že produkcia potravín by bola podľa Vášho návrhu riešená oznamovacou povinnosťou na Štatistický úrad, nebude možne bez veterinárnej kontroly predávať potraviny inému zákazníkovi, okrem vlastnej spotreby.

Podľa posledných informácii bude definícia prídomového predaja upravená ministerstvom, vo forme pozmeňovacieho návrhu a bude vydaná k tejto forme predaja Vyhláška  ( vykonávací predpis ), ktorá je v plnej kompetencií MPaRV SR a nie poslancov NR SR.

 

2.       Téma 2 Slovenský pozemkový fond.

Slovenský pozemkový fond je právnická organizácia zriadená zo zákona, ktorá plní úlohy v mysle zákona 330/1991 a ďalšími právnymi predpismi. Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Organizačne SPF neriadi NR SR, preto, všetky pripomienky je potrebné adresovať Generálnemu riaditeľovi SPF.

SPF predkladá 1 x ročne Výročnú správu NR SR a jedine, ako je možné zasiahnuť v rámci NR SR do činnosti SPF je zmena zákona 330 /1991.

Počas aprílovej schôdze NR SR bude v prvom čítaní novela zákona 330/1991. AK máte konkrétne návrhy na zmenu tohoto zákona, môžeme ich po dohode uplatniť v rámci pozmeňovacieho návrhu v druhom čítaní v mesiaci máj 2022.

 

3.       Téma 3 výzva pre chovateľov ošípaných.

Táto téma je plne v kompetencii MPaRV SR. Prosím obráťte sa na príslušnú sekciu MP.