Správa

18.6.2024 - Informačné listy za rok 2023

18.06.24 21:55
Kategória: Úvodná stránka

info z MPaRV SR :

Informačné listy za účtovný rok 2023 – termín zberu
22-05-2024
V mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky chceme poďakovať všetkým subjektom podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe a službách za doterajšiu spoluprácu a činnosť, ktorú vykonali v prospech skvalitnenia poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky organizuje zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za účtovný rok 2023 formou Informačných listov MPRV SR.
Vyplnenie a odovzdanie Informačných listov bude prebiehať výlučne elektronicky, pomocou zbernej aplikácie, ktorú na tento účel zabezpečí MPRV SR.
Zber bude otvorený od 20. augusta 2024 do 15. septembra 2024 na adrese https://statistika1.land.gov.<wbr />sk/infolisty (zatiaľ neaktívne).
Subjekty pred otvorením zberu budú elektronicky požiadané o poskytnutie údajov do Informačných listov. Vstup do systému zberu je podmienený registráciou subjektu na hore uvedenej adrese. Heslo do systému subjekt vytvorí sám pri registrácii.
Vopred ďakujeme za účasť na zbere údajov do Informačných listov a tešíme sa na spoluprácu.

Následné zaslanie mailu na MPaRV SR :

Obraciame sa na Vás ako zástupcovia pôdohospodárskych organizácií, ktorých zaujíma, ako budú
realizované Informačné listy za rok 2023, konkrétne :
- čo bude ich obsahom
- kto ich bude povinný vyplniť
- kto ich bude zbierať.

Odpoveď :

Dobrý deň pán Kriminiak,

obrátili ste sa na nás s požiadavkou, aby sme Vám poskytli informácie, ako budú realizované Informačné listy za rok 2023, konkrétne :

-              čo bude ich obsahom

-              kto ich bude povinný vyplniť

-              kto ich bude zbierať

Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len MPRV SR) aj v tomto roku organizuje zisťovanie výsledkov hospodárenia organizácií poľnohospodárskej prvovýroby a služieb za účtovný rok 2023 formou Informačných listov MPRV SR.

Uvedené zisťovanie nadväzuje na zisťovania uskutočnené v predchádzajúcich rokoch za účelom vypracovania Správy o poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve za príslušný kalendárny rok (Zelená správa), ktorá sa predkladá do vlády SR a Národnej rady SR v zmysle zákona 280/2017 Z. z. novelizovanej zákonom č. 411/2022 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Začiatkom augusta oslovíme subjekty poľnohospodárskej prvovýroby so žiadosťou o poskytnutie požadovaných údajov do Informačných listov za účtovný rok 2023.  
Vyplnenie a odovzdanie Informačného listu MPRV SR bude prebiehať výlučne elektronicky, pomocou zbernej aplikácie, ktorú na tento účel zabezpečí MPRV SR.  

Obsahom Informačných listov budú len údaje, ktoré ministerstvo potrebuje na vyhotovenie Zelenej správy a ktoré nie sú dostupné pre ministerstvo z iných zdrojov (ŠÚ SR, PPA).
Predpokladáme, že údaje do Informačných listov poskytnú všetky poľnohospodárske subjekty, ktorým záleží na rozvoji poľnohospodárstva SR, nakoľko nastavenie chodu a plánovania poľnohospodárstva vieme zabezpečiť  len na základe údajov, ktoré poskytnú priamo subjekty, ktorých sa to týka.

Zber údajov bude vykonávať priamo ministerstvo od 20. augusta 2024 do 15.septembra 2024.

Ďakujem za pochopenie.