Výročná správy 2017

Výročná správa za rok 2017

 

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 132 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

-      štruktúra členskej základne

-      projekty

-      pracovné stretnutia členov Zväzu

-      propagácia členov a ich výrobkov

-      zastupovanie členov Zväzu

-      zahraničná spolupráca

-      partnerské organizácie

-      orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2017 / 15.-17.2.2017 Norimberg, Nemecko

Exkurzie sa zúčastnilo 8 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili špecializované BIOpredajne v Rakúsku a v Norimbergu sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodkyňou.

2/ Gazdovská obroda / 11.3.2017 Majcíchov

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

3/ Exkurzia do Česka / 24.-25.3.2017

Vrámci projektu Vidiek 21, ktorý realizovalo CEA Trenčín sme sa zúčastnili exkurzie po farmách zameraných na šetrné poľnohospodárstvo.

4/ Zdravé stravovanie do škôl / 20.4.2017 Levoča

Projekt CEA Trenčín - zabezpečenie seminára pre zástupcov školského stravovania a  ochutnávky regionálnych produktov.

5/ Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy / 22.4.2017 Bratislava

Zhromaždenie zorganizoval Rodný kruh v spolupráci so Zväzom Ekotrend zorganizovalo jeho cieľom bolo prebudiť čo najväčšie množstvo občanov, aby urobili niečo pre správu svojej zeme, potravinovú bezpečnosť a životný priestor pre ďalšie naše pokolenia. Pôda sa na území Slovenskej republiky dostáva do rúk zahraničných i domácich špekulantov, kým bežný slovenský občan sa podľa súčasných zákonov nemôže dostať k pôde.

6/ FarmersEduca /20.-23.4.2017 Kvitka Poloniny, Ukrajina

Stretnutie  organizovala SPU Nitra, išlo o prvé pracovné stretnutie riešiteľov projektu a aktívne sa jej zúčastnili 3 naši členovia.

7/ Exkurzia do Rakúska / 9.6.2017

Na pozvanie rakúskych kolegov sme sa zúčastnili pracovného stretnutia s rakúskymi výrobcami poľnohospodárskych strojov.

8/ Exkurzia do Maďarska / 22.-26.6.2017

Vrámci projektu Vidiek 21, ktorý realizovalo CEA Trenčín sme sa zúčastnili exkurzie po farmách zameraných na šetrné poľnohospodárstvo.

9/ FarmersEduca / 11.7.2017 Nitra

Stretnutie organizovala SPU Nitra, išlo o druhé pracovné stretnutie riešiteľov projektu a aktívne sa jej zúčastnilo 6 našich členov.

10/ Exkurzia do Poľska / 9.-10.9.2017 Bolestrašice, Poľsko

Dňa 10.9.2017 sme sa zúčastnili na "Drienkovom festivale " .

11/ Seminár Ekologická poľnohospodárska výroba - legislatíva a kontrola / 27.9.2017 Liptovská Teplička

Seminár bol pre nových záujemcov o ekologické hospodárenie.

12/ Celoslovenská konferencia - Ekologická poľnohospodárska výroba - trvaloudržateľná alternatíva pre Slovensko / 28.9.2017 Liptovská Teplička

Konferencia za účasti zástupcov MPaRV SR, ÚKSÚP, PPA, NATURALIS SK pre všetkých ekologických prevádzkovateľov - aktuálne informácie.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 16.3.2017 Liptovská Teplička

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 23.3.2017 Piešťany

3/ Zasadnutie predsedníctva / 10.4.2017 Sládkovičovo

4/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 15.6.2017 Liptovská Teplička

5/ Stretnutie pracovnej skupiny - Dožinky / 19.8.2017 Dolná Ždaňa

6/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 28.9.2017 Liptovská Teplička

7/ Slávnostné zasadnutie k 20-temu výročiu vzniku Zväzu / 15.12.2017 Levoča

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/ Konferencia Kvalita mäsa / 2.6.2017 Nitra

Varenie bioguláša v rámci súťaže o najlepší guláš.

 

2/ Agrokomplex  / 17.-20.8.2017 Nitra

Náš stánok navštívila aj ministerka pôdohospodárstva p.Gabriela Matečná.

 

3/ Ekologická poľnohospodárska výroba - trvaloudržateľná alternatíva pre Slovensko / 28.9.2017 Liptovská Teplička

Celoslovenskej konferencie sa zúčastnilo 74 farmárov.

 

4/ Článok v Roľníckych novinách / 20.12.2017

Zhodnotenie našej celoročnej práce a vízia do nového roku.

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stetnutie so zástupcami MPaRV SR, NSOPK, ÚKSÚP / 16.1.2017 Bratislava

2/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU, Agroinštitút, ARVI / 17.1.2017 Nitra

3/ Pracovné stretnutie so zástupcami VÚP / 18.1.2017, Modra

4/ Účasť v relácii v Slovenskom rozhlase / 26.1.2017 Košice

5/ Pracovné stretnutie v rámci Agroekofóra na MPa RV SR / 19.4.2017 Bratislava

6/ Účasť na predajnej výstave Slow Food / 12.5.2017 Bratislava

7/ Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR  / 12.5.2017 Bratislava

8/ Stretnutie pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo /12.7.2017 Nitra

9/ Pracovné stretnutie "Bio do škôl" / 25.7.2017 Bratislava

10/ Pracovné stretnutie s predsedom SPPK / 26.7.2017 Bratislava

11/ Pracovné stretnutie na SPU, ARVI / 26.7.2017 Nitra

12/ Pracovné stretnutie na SPU / 31.87.2017 Nitra

13/ Pracovné stretnutie PTTK / 10.9.2017 Olkusz Poľsko

14/ Pracovné stretnutie na MPaRV SR / 13.9.2017 Bratislava

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.