Výročná správy 2015

Výročná správa za rok 2015

EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 121 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

  • štruktúra členskej základne
  • projekty
  • propagácia členov a ich výrobkov
  • zastupovanie členov zväzu
  • zahraničná spolupráca
  • partnerské organizácie
  • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Zájazd na BioFach Norimberg 2015- Nemecko

Zájazdu sa zúčastnilo 25 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili aj  rodinné biovinárstvo H. a M. Hofer, Auersthal v Rakúsku.

 

2/Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobe a získanie základných zásad hygieny potravinárskych výrobkov /  Termín : 17.-21.2.2015 

3/Legislatíva životného prostredia - ochana pôdy /  Termín : 5.-7.3.2015

4/Vplyv poľnohospodárskej výroby ma krajinu a jej dopad na životné prostredie / Termín : 9.-17.3.2015

5/Legislatíva životného prostredia - voda, pôda, ovzdušie, ochrana prírody Termín : 12.-17.3.2015

6/ Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva  / Termín : 19.-25.3.2015

7/ Školenia pre majiteľov agroturistických a ekologických hospodárstiev  

V dňoch 22. a 29.3.2015 sa uskutočnili v Kováčovej vile v Levoči školenia pre majiteľov agroturistických a ekologických hospodárstiev.

 

8/Projekt Eko-logickí - Eko-turistickí - zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Hlavnou úlohou projektu bolo zvýšenie turistickej atraktivity regiónov prostredníctvom propagácie rozvoja ekoturistiky na vidieckych územiach a taktiež vyvolanie užitočného tlaku na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia vďaka zvýšeniu hospodárskej aktivity miestnych komunít.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

9/ Ekotábory na farmách

Každoročne počas leta otvárajú svoje brány farmy, aby privítali záujemcov o tento spôsob relaxu, ktorí pomáhajú na farme a učia sa remeslá.

10/Konferencia Program rozvoja vidieka 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba - 8.10.2015

11/Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2015 -  27.9.- 18.10.2015

12/ "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín"

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zrealizovalo v spolupráci s Nadáciou Tesco, Ekontrend Slovakia - zväz, ASYF a SPU Nitra 2.ročník grantovej schémy Nadácie Tesco zameraný na podporu malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín.

13/ Súťaž  BIOFARMA ROKA 2015

Počas Národných osláv svetového dňa potravín sme 23.10.2015 v priestoroch Agroinštitútu Nitra  odovzdali ocenenie BIOFARMA ROKA 2015. Odborná komisia v zložení zástupcov MPaRV SR, ÚKSÚP, Naturalis SK s.r.o., www.biospotrebitel.sk, SOŠ záhradnícka Piešťany, SHR Boris Baláž (minuloročný víťaz) a Zväz Ekotrend Slovakia tentokrát rozhodla, že BIOFARMOU ROKA 2015 sa stala spoločnosť SEMA HŠ s.r.o. Sládkovičovo. Cenu si z rúk štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej si prišiel prevziať riaditeľ spoločnosti Ing.Marián Halmeš.   

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                               

1/ Výstava Agrotravel Kielce

V dňoch 10.-12.4.2015 sme sa zúčastnili na výstave Agrotravel Kielce.

2/ Výstava Agrokomplex Nitra 2015

Na výstave Agrokomplex Nitra sme mali informačný stánok pre všetkých členov Zväzu, kde si mohli ponúkať svoje produkty. Zároveň sme v ňom informavali širokú verejnosť o našej činnosti.

3/ Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve

V dňoch 14.-17.102015 sa v Holiday Inn Bratislava koná 5.medzinárodná vedecká konferencia na tému Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve, v rámci ktorej sa dňa 14.10.2015 uskutočnil ekologický politický samit "Ekologické poľnohospodárstvo medzi politikou udžateľnosti, očakávaniami spotrebiteľov a trhom"na ktorom náš Zväz vystúpil s  deklaráciou a ochutnávkou slovenských biopotravín.

 

Zastupovanie členov zväzu 

 

1/Pracovné stretnutie s poľským partnerom aktuálneho projektu

Dňa 30.3.2015 sme sa stretli s pani Elou Skrzyszowskou.

2/Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPaRV SR

Dňa 23.6.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie nášho Zväzu s pani štátnou tajomníčkou MPaRV SR Magdalénou Lacko-Bartošovou.                                                                                    Témy stretnutia : ÚKSÚP, LPIS, podpora EKO z PRV 2014-2020, novela NV 75/2015,   príručka pre prvovýrobcov, novela NV 360/2011,  Národná sieť rozvoja vidieka, Rok 2015- Medzinárodný rok pôdy, medzinárodná ekologická konferencia v októbri 2015 v Bratislave.

3/Pracovné stretnutie s ÚKSÚP

Dňa 1.12.2015 sme sa stretli na pôde ÚKSÚP s p.generálnym riaditeľom Bohumilom Krajmerom, kde nám predstavená p. Ing.Jana Harisová - poverená zastupovaním riaditeľky odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva. Na stretnutí sa zúčastnila aj p. Ing. Michaela Nováčková - riaditeľka odboru registrácie pesticídov.Témy stretnutia : registrácia nových subjektov v EPV, používanie preventívnych zásahov ekologickými prostreidkami

4/Pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou SPF

Dňa 1.12.2015 sme sa stretli s pani generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Gabrielou Matečnou. Témou stretnutia bola konferencia : "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín".

5/Pracovné stretnutie s BIO AUSTRIA

Dňa 10.12.2015 sa predsedníčka Zväzu EKOTREND Slovakia p.Zuzana Homolová stretla v Bratislave s p.Thomasom Fertlom z rakúskoeho zväzu BIO AUSTRIA. Dohodli sa o ďalšej užšej spolupráci.

6/Pracovné stretnutia

Dňa 14.12.2015 sa uskutočnili pracovné stretnutia s týmito subjektami : ARVI, Nitra,  Agroinštitút, Nitra, Greenpeace, BA, Ovocinárska únia SR, BA,  MPa RV SR, BA, Europe Enterprisse Network, BA, Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora, BA,  Newport Group, a.s., GEO-KOD s.r.o., BA

 

Zahraničná spolupráca

PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

 OZ SOSNA, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, SNOPK, OZ Guľôčka,

 

Orgány zväzu

Výbor zväzu má päť členov, revízna komisia má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.