Výročná správa 2020

Výročná správa za rok 2020

 EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 122 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 OBSAH :

  • štruktúra členskej základne
  • projekty
  • pracovné stretnutia členov Zväzu
  • propagácia členov a ich výrobkov
  • zastupovanie členov Zväzu
  • zahraničná spolupráca
  • partnerské organizácie
  • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Konferenica Návrat stratenej vody / 30.1.2020 Košice

V rámci projektu Informačné programy prevencie rizík prírodných katasgtrof.

2/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2018 / 12.-14.2.2020 Norimberg, Nemecko

V spolupráci s Agentúrou pre rozvoja vidieka sme rozganizovali exkurziu, ktorej sa zúčastnilo 38 farmárov.

3/ Ekotábor / 25.7.-2.8.2020 Levoča

15 ročník stretnutia laickej verejnosti na ekofarme.

4/ Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka - trh / 22.8.2020 Košice

Účasť 20-tich roľníkov pri predaji vlastných výrobkov na Dominikánskom námestí v Košiciach.

5 /Seminár predaj z dvora / 23.9.2020 Levoča

Seminára sa zúčastnilo 27 osôb.

6 /Seminár predaj z dvora / 25.9.2020 Podkylava

Seminára sa zúčastnilo 25 osôb.

7 / Gazdovský deň / 26.9.2020 Žilina

aktívna účasť - prednáška na tému predaj z dvora - https://www.predajzdvora.sk/aktuality/predaj-z-dvora-gazdovsky-den-v-ziline/

8/ Seminár PREDAJ Z DVORA - ako na to ? / 13.10.2020 Liptovská Teplička

Organizované pre Prešovskú anténu NSRV čiastočne online.

9/ Konferencia Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka / 14.10.2020 Liptovská Teplička

Záverečná konferencia projektu organizovaná čiastočne online.

10/ Konferencia Vízia EPV v novej SPP / 12.11.2020 online

Celoslovenská konferenica pod záštitou ministra pôdohospodárstva, počet účastníkov 85.

11/ Valné zhromaždenie Zväzu / 13.11.2020 online

Voľba predsedu a predsedníctva

12/ Webinár - Výmena skúseností mladých farmárov pri podaní druhej žiadosti o platbu (podopatrenie 6.1)

https://www.ecotrend.sk/zvaz-ekologickeho/sprava/webinar-vymena-skusenosti-mladych-farmarov-pri-podani-druhej-ziadosti-o-platbu-podopatrenie-61/

13/ Informačný webinár k výzve č. 50 PRV 2020 podopatrenie 4.1

www.nsrv.sk/index.php

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Zasadnutie predsedníctva, dozornej rady a aktívny členov Zväzu / 17-19.1.2020 Dolný Smokovec

2/ Pre pandémiu CORONA vírusu boli od 5/2020 online každý pondelok večerPropagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/  na všetkých našich aktivitách

2/ pravidelne prispievame do interenetového časopisu Biomesačník

3/ vyhlásenie víťaza BIOFARMA ROKA 2019 - BIOMILA s.r.o.

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Výzva poslancom NR SR na neschválenie novely zákona č.330/1991 o pozemkových úpravách, 20.1.2020

2/ Pracovné zasadnutie technického výboru Naturalis SK s.r.o., 5.2.2020 Bratislava

3/ Pracovné stretnutia na MPa RV SR a ÚKSÚP / 5.-6.2.2020 Bratislava

4/ Pracovné stretutia s štátnym tajomníkom MPaRV SR M.Feckom, predsedom poslaneckého klubu MR SR po pôdohospodárstvo a životné prostredie J.Karahutom , riaditeľom odboru neprojektových podpôr PRV Sekcie rozvoja vidieka a primych platieb MPaRV SR R.Trebatickým / 2.6.2020 Bratislava

5/ Pracovné stretnutia s riditeľkou ÚKSÚP J.Vargovou, prezidentom Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov V.Sirotkom a vedúcim odboru technologických inovácií a spolupráce s praxou NPPC VÚP S.Šilhárom / 3.6.2020 Bratislava, Modra

6/ Pracovné stretnutie s prezidentom Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov V.Sirotkom / 25.6.a 8.7.2020 Bratislava

7/ Pracovné stretnutie malých MVO - vznik Asociácie združení poľnohospodárvo Slovenska / 4.6.2020 Svinia

8/ Stretnutie roľníkov s ministrom pôdohospodárstva / 25.8.2020 Valaliky

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum , ASYF 

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má sedem členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.