Výročná správa 2019

Výročná správa za rok 2019

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 122 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život. 

OBSAH :

  • štruktúra členskej základne
  • projekty
  • pracovné stretnutia členov Zväzu
  • propagácia členov a ich výrobkov
  • zastupovanie členov Zväzu
  • zahraničná spolupráca
  • partnerské organizácie
  • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Seminár Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti / 22.1.2019 Modra

Aktívna účasť na seminári.

2/ Videodebata : Lokálne riešenia pre zdravú komunitu, alebo mysli globálne, konaj lokálne / 8.2.2019 Bardejov

Aktívna účasť na videodebate.

3/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2019 / 13.-16.2.2019 Norimberg, Nemecko

Už po 14-ty krát sme zorganizovali exkurziu na najväčšiu svetovú výstavu, ktorej sa tentokrát zúčastnilo 20 farmárov.

4/ Workshop Ako naštartovať vlastný predaj z dvora /2.3.2019 Bardejov

Zabezpečenie workshopu pre 26 ľudí.

5/ Gazdovská obroda / 9.-10..3.2019 Zbojská

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

6/ Valné zhromaždenie / 12.3.2019 Sládkovičovo

Každoročné zhodnotenie našej práce a nastavenie činnosti na ďalší rok.

7/ Odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2018 / 12.3.2019 Sládkovičovo

Biofarmou roka 2018 sa EKO-PRODUKT s.r.o. Kremnické Bane, www.ekoprodukt.sk

8/ Vítanie žeriavov / 30.3.2019 Senné

Aktívna účasť na akcii pre širokú verejnosť.

9/ FEAL - multiplikačné podujatie / 12.4.2019 Zvolen

Aktívna účasť - zabezpečenie prezentácií Ako naštartovať vlastný predaj z dvora a Rodinné farmy.

10/ Vzájomné učenie-Spolok farmárov Slovenska / 1.5.2019 Pliešovce

Aktívna účasť na akcii pre farmárov- zabezpečenie prezentácie Predaj z dvora.

11/ Seminár Príprava projektov, fundraising a legislatíva MVO / 12. a 16.6.2019 Poprad

Aktívna účasť na seminári.

12/ Projekt Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR / 11.7.2019 Kežmarok

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí.

13 / Medzinárodná konferencia Agrobiodiverzita na zlepšenie výživy, zdravia a kvality ľudského života a včiel / 11.-13.9.2019 Nitra

Aktívna účasť na konferencii.

14 / Celoeurópska kampaň GOOD FOOD GOOD FARMING / 12.10.2019 Liptovská Teplička

Aktívna podpora kampane "Slovensko chce dobré jedlo".

15 / Celoslovenská konferencia Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP / 5.11.2019 Liptovská Teplička

Zorganizovali sme konferenciu, ktorej sa zúčastnili okrem farmárov aj zástupcovia MPa RV SR, ÚKSÚP, kontrolných ekologických organizácií, spolu 96 účastníkov.

16 /Workshop Poľnohospodárstvom k regionálnemu rozvoju / 6.11.2019 Liptovská Telička

V rámci projektu Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka sme zorganizovali seminár, ktorého sa zúčastnilo 87 osôb.

17 /Kurz Predaj z dvora /14.-15.11.2019 Nitra

Zabezpečenie kurzu celoživotného vzdelávania pre SPU pre 30 účastníkov.

18 / Seminár Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zameranej na princípy integrovanej ochrany proti škodcom / 19.11.2019 Nitra

Aktívna účasť na seminári.

19 / Konferencia Spoločne a zodpovedne / 28.11.2019 Nitra

Aktívna účasť na konferencii - zabezpečenie prezentácie Čo skutočne potrebuje malý farmár - zmeny v legislatíve, regulácie v prístupe,...

20 / Zabíjačkové majstrovstvá / 7.12.2019, Salaš Zbojská

Aktívna účasť na majstrovstvách.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Stretnutie predsedníctva / 9.3.2019 Zbojská

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 12.3.2019 Sládkovičovo

3/ Zasadnutie predsedníctva / 6.9.2019 Hontianske Tesáre

5/ Stretnutie pracovnej skupiny / 5.11.2019 Liptovská Teplička

6/Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 19.11.2019 Nitra

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/  na všetkých našich aktivitách

2/ pravidelne prispievame do interenetového časopisu Biomesačník

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie Agro-eko-fóra / 7.2.2019, Zvolen

2/ Pracovné stretnutie s NSRV - Anténa prešovského kraja / 8.3.2019, Prešov

3/ Pracovné stretnutie v Centre podpory regionálneho rozvoja / 4.4.2019, Kežmarok

4/ IFOAM stretnutie / 12.-13.6.2020, Kutná Hora , Česko

5/ Zasadnutie IFAMu / 19.-20.6.2019, Bukurešť, Rumunsko

6/ Pracovné stretnutie s NSRV - Anténa prešovského kraja / 3.9.2019, Prešov

7/ Vyhlásenie k zmenám v legislatíve v oblasti poľovníctva / 6.9.2019, Bratislava

8/ Pracovné stretnutie s NSRV - centrála, SPU / 9.9.2019, Nitra

9/ Pracovné stretutie na MPaRV SR, ÚKSUP, Naturalis SK s.r.o. / 10.9.2019 Bratislava

10/ IFOAM stretnutie / 21.-22.11.2020, Helsinki, Fínsko

11/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU / 28.11.2019 Nitra

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má sedem členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.