Stanovy

My – roľníci, spracovantelia, zástupcovia škôl, mimovládnych organizácií, spotrebitelia, priatelia prírody  cítiaci zodpovednosť za budúcnosť zdravého životného prostredia, ktorého všetci sme súčasťou a usilijúc o prosperitu svojej práce sme sa rozhodli združiť v EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva.

Našim cieľom je trvale udržateľným ekologickým poľnohospodárstvom chrániť životné prostredie, prírodu a jej zdroje, produkoveť kvalitné biopotraviny a spoluvytvárať harmonickú a kultúrnu krajinu, starať sa o pestrosť života, vytvárať slušné životné podmienky pre človeka a chovanie zvierat a tým udržať poľnohospodárstvo ako tradičný odbor ľudskej činnosti.

 

Základné ustanovenie

1. Názov, sídlo a pôsobnosť

1. Názov združenia : EKOTREND Slovakia -  Zväz ekologického poľnohospodárstva

2. Sídlo :  Michala Hlaváčka 21, 054 01 Levoča

3. Zväz je dobrovoľným apolitickým nezávislým združením v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom zväzu je :

a) združovanie odborníkov, producentov, spracovateľov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo, ktorí sa stotožňujú s medzinárodne prijatými pravidlami pre ekologické poľnohospodárstvo(EP)  - nariadenie Rady č. 834/ a nariadenie Komisie č. 889/2008)

b) trvalo udržateľným ekologickým poľnohospodárstvom chrániť a tvoriť životné prostredie, podporovať trendy zdravej výživy a zdravého životného štýlu a tým udržať poľnohospodárstvo ako tradičný odor ľudskej činnosti

Činnosť zväzu :

a) poskytovanie poradenstva, informácií a šírenie osvety v oblasti EP a predaj z dvora

b) organizovanie odborných školení a seminárov v oblasti EP a predaj z dvora

c) založenie a aktualizovanie databázy EP a predaj z dvora

d) odborná spolupráca pri tvorbe a novelizácii príslušných legislatívnych noriem EP a predaj z dvora

e) vydávanie príručiek a propagačných materiálov o EP a predaj z dvora

f) sprostredkovanie odborných domácich a zahraničných stáží a exkurzií

g) všestranná spolupráca s organizáciami združujúcimi ekologicky hospodáriacich roľníkov, VŠ, výskumom a orgánmi štátnej správy, ale i s inými organizáciami združujúcimi spotrebiteľov, spracovateľov ekologických produktov

h) spolupráca na vytvorení jednotného štandardu kontroly a kontrolného systému v SR

i) zväz háji záujmy členov

 

Členský príspevok na rok

 

- jednotlivci, školy, MVO, obchodníci, farmári s výmerou do 30 ha = 35.- euro/rok

- farmári s výmerou nad 30 ha =100.- euro/rok.

Stanovy na stiahnutie