Poradenstvo

 

Potrebujete poradiť ?

Multifunkčný osevný postup, ekologická výživa a ochrana rastlín sú nevyhnutnými podmienkami úspechu ekologického pestovania plodín na ornej pôde. V tejto oblasti je možné využiť niekoľko poradenských produktov, ako sú:

- Poradenstvo v oblasti ekologickej rastlinnej produkcie

-Ambulantné poradenstvo v oblasti zníženia zaburinenosti

-Optimalizácia výživy a hnojenia plodín

-Úprava agrochemických parametrov pôdy, acidity pôdy

-Možnosti využitia sekundárnych zdrojov živín v rastlinnej výrobe

Využitím poradenských produktov získate odborný pohľad certifikovaného poradcu na definovaný problém, za účelom návrhu riešenia. Poradca Vám pomôže vypracovať návrh osevného postupu, zhodnotiť existujúci osevný postup z hľadiska agronomického, vplyvu plodín na fyzikálne vlastnosti pôdy, potrebu dodatkových vstupov živín, bilancia živín a organického uhlíka indikuje udržateľnosť Vášho systému. Pre ekologický systém na ornej pôde je nevyhnutné zabezpečiť vhodné zdroje výživy rastlín a stanoviť potrebné vstupy živín povolenými prípravkami. Problematickou otázkou úspešnej realizácie ekologického systému je regulácia zaburinenosti, ako trvácich, tak aj jednoročných druhov burín. Poradca Vám pomôže s návrhom riešenia, vrátane poznania druhov burín na Vašom stanovišti. Nakoľko všetky tieto otázky sa vzájomne dopĺňajú, odporúčame využiť súčasne 2 poradenské produkty a dvoch poradcov, ktorých riešenia sa budú vzájomne dopĺňať.

Vaši poradcovia:

Prof. Magdaléna Lacko-Bartošová, PhD.

Prof. Peter Kováčik, PhD.

Doc. Štefan Týr, PhD.

Ing.Terézia Gergelčíková

 

 

ZMLUVNÍ PORADCOVIA Zväzu EKOTREND SLOVAKIA a ich poradenské produkty :

 Ing. Gergelčíková Terézia,

iget@iget.sk

 ·         Ambulantné poradenstvo zamerané k zdravotnému stavu včelstiev a vybraných oblastí na včelárskej farme

·         Poradenstvo pri zriadení a registrácii prevádzky na spracovanie vlastných produktov na farme

·         Poradenstvo pri príprave projektov a projektových zámerov v oblasti spracovania poľnohospodárskych produktov a výroby potravín

·         Poradenstvo pri spracovaní mlieka na salašoch, malých farmách, rodinných farmách

·         Ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora

·         Poradenstvo v uplatňovaní ekologizácie poľnohospodárskych postupov na poľnohospodárskej pôde

 

prof. Ing., CSc. Kováčik Peter,

peter.kovacik@uniag.sk

·         Optimalizácia výživy a hnojenia ozimných obilnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia olejnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia strukovín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia jarných obilnín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na farme na základe analýzy pôdy na obsah makro a mikroživín

·         Optimalizácia výživy a hnojenia okopanín na poľnohospodárskom podniku

·         Optimalizácia výživy a hnojenia poľnohospodárskych plodín na základe listovej analýzy rastlín na obsah makro a mikroelementov

·         Bilancia organických látok a plán hnojenia organickými hnojivami

·         Možnosti využitia sekundárnych zdrojov živín v rastlinnej výrobe

·         Úprava agrochemických parametrov pôdy, úprava acidity pôdy

 

prof. Ing, PhD. Lacko-Bartošová Magdaléna, magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

magdalena.lacko-bartosova@uniag.sk

·         Poľnohospodárstvo ústretové k životnému prostrediu v kontexte klimatickej zmeny

·         Poradenstvo v uplatňovaní ekologizácie poľnohospodárskych postupov na poľnohospodárskej pôde

·         Poradenstvo v oblasti ekologickej rastlinnej produkcie

·         Ambulantné poradenstvo pre poľnohospodársky podnik zamerané na dodržiavanie podmienok platieb na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu hlavy VI kapitoly I nariadenia (EU) č. 1307/2013 a udržiavanie poľnohospodárskej plochy uvedené v čl. 4, ods. 1 p

 

doc. Ing., PhD. Týr Štefan, stefan.tyr@gmail.com

stefan.tyr@gmail.com

·         Ambulantné poradenstvo na farme za účelom zníženia zaburinenosti nechemickým a chemickým spôsobom na pôde a v porastoch