Základné princípy

 • minimalizovať všetky formy znečistenia, ktoré pochádzajú z poľnohospodárskej výroby, spracovania a distribúcie produktov
 • v čo najväčšej miere využívať recyklovateľné a mnohonásobne použiteľné materiály na farmách pri výrobe, spracovaní a distribúcii
 • využívať v maximálnej miere obnoviteľné zdroje miestnych poľnohospodárskych systémov
 • hospodárením sa snažiť o čo najuzavretejší systém obehu organickej hmoty a živín (kolobeh prvkov)
 • používanie takých spôsobov hospodárenia, ktoré podporujú rozvoj pôdnych mikroorganizmov, fauny a flóry a podporujú tak fungovanie biogeochemických cyklov
 • vytvoriť také podmienky hospodárskym zvieratám, ktoré zodpovedajú ich prirodzeným fyziologickým a etologickým potrebám a kondícii
 • udržať a dlhodobo podporovať úrodnosť pôdy
 • podporovať biodiverzitu agroekosystémov a ich okolia vrátane ochrany stanovíšť voľne žijúcich rastlín a živočíchov
 • produkovať dostatočné množstvo potravín s vysokou nutričnou hodnotou (nie je principiálnym účelom hospodárenia)
 • v súlade s chartou ľudských práv OSN zabezpečiť ekologickým poľnohospodárom dostatočný príjem, uspokojenie základných potrieb a pracovného vyžitia sa, vrátane bezpečného pracovného prostredia
 • zvýšiť dôraz na uznanie EP ako odvetvia s významným sociálnym a ekologickým dopadom na spoločnosť