Prečo ?

Dramatický rozvoj ľudskej spoločnosti, explozívny nárast populácie, zvyšovanie rozsahu a vplyvu človeka na životné prostredie stavia civilizáciu pred závažné rozhodnutie: Ako dalej?

 

Znečistenie ovzdušia, pôdy a vody ako aj dalšie problémy prerástli miestny rámec a sú vážnym ohrozením pre život na Zemi. Príroda nepozná administratívne hranice. Jedovatý odpad v riekach ničí život v mieste jeho vypúšťania, ale aj prostredie vzdialené stovky kilometrov od miesta znečistovania. Emisie z továrenských komínov spôsobujú devastáciu prírodných lokalít v najvzdialenejších kútoch planéty. Preto spojenie síl v záujme záchrany prírody i človeka na medzinárodnej úrovni je naliehavejšie ako doposial.

 

Jedinou cestou trvalo udržatelného života je harmonizácia požiadaviek ochrany životného prostredia a ekonomického rozvoja krajiny. Cieľom je rozumné využívanie prírodných zdrojov v medziach ich ekologickej únosnosti.

 

Jedným z trvalo udržatelných spôsobov využívania krajiny je EKOLOGICKÉ POĽNOHOPODÁRSTVO, označované aj ako organické alebo alternatívne poľnohospodárstvo.