Legislatíva

Aktuálny stav nájdete na :

http://www.naturalis.sk/legislativa/

 

Národná legislatíva o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

  • Zákon č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe Prejsť na .pdf

K 01.01.2009 vstúpili do platnosti nové nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

  • Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nairadenie Rady (EHS) č. 2092/91
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES)č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
  • Nariadenie Rady (ES) č. 967/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu
  • Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

K 01.01.2008 sa ruší nariadenie Rady (ESH) č. 2092/91, nariadenie Komisie (ES) č. 223/2003 (krmivá), nariadenia (ES) č. 345/2008 a nariadenie Komisie (ES) 605/2008 (dovoz z tretích krajín).