Čo sa musí

  • striktne dodržiavať ustanovenia zákona 421 o EP a Pravidlá EP, kde sú podrobne uvedené všetky požiadavky na výrobu, spracovanie a skladovanie produkcie
  • vypracovať projekt konverzie z konvenčného na ekologický systém hospodárenia
  • zvoliť osevné postupy, ktoré rešpektujú limity využívania krajiny
  • používať iba mechanické, fyzikálne, termické a biologické spôsoby ochrany rastlín
  • uprednostňovať najšetrnejšie spôsoby obrábania pôdy (zelené hnojenie a hnojenie maštaľným hnojom, mulčovanie, čo najdlhší pokryv pôdy, pestovať 6-8 druhov hlavných plodín, používanie mechanizmov s menšou hmotnosťou ap.)
  • umožnit voľný výbeh chovaným zvieratám a zohľadňovať ich prirodzené potreby
  • spracúvať a uskladňovať bioprodukty a biopotraviny oddelene od konvenčnej výroby a výrobkov