Kontrola a certifikácia

Kontrolou v systéme EP je podľa zákona poverený a zodpovedný ÚKSÚP (Ústredný kontrolný skúšobný ústav poľnohospodársky), ktorý ju vykonáva prostredníctvom inšpektorov.

Priamu kontrolu výrobcov a spracovateľov evidovaných v systéme EP vykonávajú na našom území dve inšpekčné organizácie :

NATURALIS SK  s.r.o. - www.naturalis.sk

Biokont CZ, s.r.o. - www.biokont.sk

 

Inšpektor kontroluje:
dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel pre výrobu, spracovanie, balenie, skladovanie, označovanie a predaj bioprodukcie, vrátane vedenia presnej dokumentácie o všetkých vykonaných operáciách a účtovníctva.

Ak je žiadateľ zaradený do systému EPV, tento podlieha povinnej kontrole, ktorú hradí z vlastných zdrojov na základe zmluvy medzi ním a kontrolnou organizáciou. Po kontrole subjektu, inšpekčná organizácia postúpi výsledky ÚKSÚPu. Na základe dodržania všetkých pravidiel ÚKSÚP vydá žiadateľovi osvedčenie o konverznom (prvé dva roky), resp. ekologickom pôvode produkcie.

Konkrétne otázky a podrobnosti sa riešia s kontrolnou organizáciou a ÚKSÚPom.