Aktivity

Výročná správa za rok 2019

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 122 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život. 

OBSAH :

 • štruktúra členskej základne
 • projekty
 • pracovné stretnutia členov Zväzu
 • propagácia členov a ich výrobkov
 • zastupovanie členov Zväzu
 • zahraničná spolupráca
 • partnerské organizácie
 • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Seminár Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti / 22.1.2019 Modra

Aktívna účasť na seminári.

2/ Videodebata : Lokálne riešenia pre zdravú komunitu, alebo mysli globálne, konaj lokálne / 8.2.2019 Bardejov

Aktívna účasť na videodebate.

3/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2019 / 13.-16.2.2019 Norimberg, Nemecko

Už po 14-ty krát sme zorganizovali exkurziu na najväčšiu svetovú výstavu, ktorej sa tentokrát zúčastnilo 20 farmárov.

4/ Workshop Ako naštartovať vlastný predaj z dvora /2.3.2019 Bardejov

Zabezpečenie workshopu pre 26 ľudí.

5/ Gazdovská obroda / 9.-10..3.2019 Zbojská

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

6/ Valné zhromaždenie / 12.3.2019 Sládkovičovo

Každoročné zhodnotenie našej práce a nastavenie činnosti na ďalší rok.

7/ Odovzdanie ocenenia BIOFARMA ROKA 2018 / 12.3.2019 Sládkovičovo

Biofarmou roka 2018 sa EKO-PRODUKT s.r.o. Kremnické Bane, www.ekoprodukt.sk

8/ Vítanie žeriavov / 30.3.2019 Senné

Aktívna účasť na akcii pre širokú verejnosť.

9/ FEAL - multiplikačné podujatie / 12.4.2019 Zvolen

Aktívna účasť - zabezpečenie prezentácií Ako naštartovať vlastný predaj z dvora a Rodinné farmy.

10/ Vzájomné učenie-Spolok farmárov Slovenska / 1.5.2019 Pliešovce

Aktívna účasť na akcii pre farmárov- zabezpečenie prezentácie Predaj z dvora.

11/ Seminár Príprava projektov, fundraising a legislatíva MVO / 12. a 16.6.2019 Poprad

Aktívna účasť na seminári.

12/ Projekt Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR / 11.7.2019 Kežmarok

Aktívna účasť na pracovnom stretnutí.

13 / Medzinárodná konferencia Agrobiodiverzita na zlepšenie výživy, zdravia a kvality ľudského života a včiel / 11.-13.9.2019 Nitra

Aktívna účasť na konferencii.

14 / Celoeurópska kampaň GOOD FOOD GOOD FARMING / 12.10.2019 Liptovská Teplička

Aktívna podpora kampane "Slovensko chce dobré jedlo".

15 / Celoslovenská konferencia Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku dnes a v budúcej SPP / 5.11.2019 Liptovská Teplička

Zorganizovali sme konferenciu, ktorej sa zúčastnili okrem farmárov aj zástupcovia MPa RV SR, ÚKSÚP, kontrolných ekologických organizácií, spolu 96 účastníkov.

16 /Workshop Poľnohospodárstvom k regionálnemu rozvoju / 6.11.2019 Liptovská Telička

V rámci projektu Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka sme zorganizovali seminár, ktorého sa zúčastnilo 87 osôb.

17 /Kurz Predaj z dvora /14.-15.11.2019 Nitra

Zabezpečenie kurzu celoživotného vzdelávania pre SPU pre 30 účastníkov.

18 / Seminár Zásady dobrej praxe v ochrane rastlín zameranej na princípy integrovanej ochrany proti škodcom / 19.11.2019 Nitra

Aktívna účasť na seminári.

19 / Konferencia Spoločne a zodpovedne / 28.11.2019 Nitra

Aktívna účasť na konferencii - zabezpečenie prezentácie Čo skutočne potrebuje malý farmár - zmeny v legislatíve, regulácie v prístupe,...

20 / Zabíjačkové majstrovstvá / 7.12.2019, Salaš Zbojská

Aktívna účasť na majstrovstvách.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Stretnutie predsedníctva / 9.3.2019 Zbojská

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 12.3.2019 Sládkovičovo

3/ Zasadnutie predsedníctva / 6.9.2019 Hontianske Tesáre

5/ Stretnutie pracovnej skupiny / 5.11.2019 Liptovská Teplička

6/Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 19.11.2019 Nitra

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/  na všetkých našich aktivitách

2/ pravidelne prispievame do interenetového časopisu Biomesačník

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie Agro-eko-fóra / 7.2.2019, Zvolen

2/ Pracovné stretnutie s NSRV - Anténa prešovského kraja / 8.3.2019, Prešov

3/ Pracovné stretnutie v Centre podpory regionálneho rozvoja / 4.4.2019, Kežmarok

4/ IFOAM stretnutie / 12.-13.6.2020, Kutná Hora , Česko

5/ Zasadnutie IFAMu / 19.-20.6.2019, Bukurešť, Rumunsko

6/ Pracovné stretnutie s NSRV - Anténa prešovského kraja / 3.9.2019, Prešov

7/ Vyhlásenie k zmenám v legislatíve v oblasti poľovníctva / 6.9.2019, Bratislava

8/ Pracovné stretnutie s NSRV - centrála, SPU / 9.9.2019, Nitra

9/ Pracovné stretutie na MPaRV SR, ÚKSUP, Naturalis SK s.r.o. / 10.9.2019 Bratislava

10/ IFOAM stretnutie / 21.-22.11.2020, Helsinki, Fínsko

11/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU / 28.11.2019 Nitra

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má sedem členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.


Výročná správa za rok 2018

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 155 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

 • štruktúra členskej základne
 • projekty
 • pracovné stretnutia členov Zväzu
 • propagácia členov a ich výrobkov
 • zastupovanie členov Zväzu
 • zahraničná spolupráca
 • partnerské organizácie
 • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Seminár Aktuálne výzvy Programu rozvoja vidieka / 28.1.2018 Hodkovce

22 účastníkov sme informovali o  výzvach 6.3 malý farmár s cieľom napísať si projekt a 6.1 / mladý farmár - krok za krokom a o novele zákona 504/2003 o nájme pozemkov.

2/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2018 / 14.-17.2.2018 Norimberg, Nemecko

V spolupráci s Agentúrou pre rozvoja vidieka sme rozganizovali exkurziu, ktorej sa zúčastnilo 35 farmárov.

3/ Výstava AB HOF / 4.3.2018 Wieselburg, Rakúsko

Zúčastnili sme sa výstavy.

4/ Gazdovská obroda / 24.-25..3.2018 Zbojská

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

5/ Valné zhromaždenie / 27.3.2018 Sládkovičovo

Každoročné zhodnotenie našej práce a nastavenie činnosti na ďalší rok. Zároveň aj odovzdanie ocenenia Biofarma roka 2017.

6/ Exkurzia na Ukrajinu / 12.-15.4.2018

V rámci projektu Farmers Educa ( v spoluprácio s SPU Nitra) sme sa zúčastnili konferencie a stretli s ukrajinskými farmármi.

7 / Konferencia Šetriný turizmus / 26.-27.4.2018 Trenčín

Aktívna účasť na konferencii.

8 / Exkurzia na biodynamickú farmu / 12.5.2018 Libichava

Zúčastnili sme sa aj pri výrobe biodynamických preparátov na farme Biodynamic v Libichave.

9 / Seminár Prevádzkovateľ potravinárskeh podniku / 29.-30.5.2018 Zvolen

Aktívna účasť na seminári.

10 / Seminár GDPR / 14.6.2018 Fričovce

Aktívna účasť na seminári.

11 / Jedlo nie je odpad / 29.9.2018 Prešov

Zúčastnili sme sa diskusie o tom prečo 69% v našich kontajneroch tvorí potravinový odpad a ako to zmeniť.

12 /Seminár pre začínajúcich ekologických poľnohospodárov / 24.10.2018 Liptovská Telička

Seminára sa zúčastnilo 21 osôb.

13 / Celoslovenská konferenica Ekologická poľnohospodárska výroba na Slovensku / 25.10.2018 Liptovská Teplička

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia MPa RV SR, ÚKSÚP, kontrolných ekologických organizácií, spolu 41 účastníkov.

14 / Konferencia ICOAS / 7.-9.11.2018 Eisenstadt Rakúsko

Šiestej medzinárodnej konferencie sa za náš Zväz zúčastnil Miloš Homola.

15 / Exkurzia do Rakúska / 28.11.-2.12.2018

Zúčastnili sme sa exkurzie, ktorú organizovala NSRV a bola zameraná na miestny rozvoj.

16 / Deň vlny / 7.12.2018 Kremnické Bane

Akciu zorganizoval náš člen Bioprodukt s.r.o. Kremnické Bane.

17 / Konferencia Podpora miestnej ekonomiky v oblasti poľnohospodrástva a potravinárstva / 13.12.2018 Kežmarok

Aktívne sme a zúčastnili konferencie.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 14.3.2018 Mengusovce

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 27.3.2018 Sládkovičovo

3/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 1.6.2018 Nitra

4/ Zasadnutie predsedníctva / 13.7.2018 Sklené

5/ Stretnutie pracovnej skupiny - Dožinky / 19.8.2018 Dolná Ždaňa

6/Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 24.10.2018 Liptovská Teplička

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/  na všetkých našich aktivitách

2/ pravidelne prispievame do interenetového časopisu Biomesačník

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU, Agroinštitút, ARVI / 11.1.2018 Nitra

2/ Pracovné stretnutie so zástupcami VÚP / 24.1.2018, Modra

3/ Pracovné stretnutie na MPa RV SR / 26.1.2017 Bratislava

4/ Pracivné stretutie s Naturalis SK s.r.o. / 5.3.2018 Bratislava

5/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU / 21.3.2018 Nitra

6/ Pracovné stretnutie na MPa RV SR / 18.9.2018 Bratislava

7/ Pracovné stretnutie EIP / 9.11.2018 Nitra 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.


Výročná správa za rok 2017

 

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 132 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

-      štruktúra členskej základne

-      projekty

-      pracovné stretnutia členov Zväzu

-      propagácia členov a ich výrobkov

-      zastupovanie členov Zväzu

-      zahraničná spolupráca

-      partnerské organizácie

-      orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Exkurzia na BioFach Norimberg 2017 / 15.-17.2.2017 Norimberg, Nemecko

Exkurzie sa zúčastnilo 8 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili špecializované BIOpredajne v Rakúsku a v Norimbergu sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodkyňou.

2/ Gazdovská obroda / 11.3.2017 Majcíchov

Každoročné stretnutie OZ Rodný kruh, kde informujeme o možnostiach predaja z dvora a aktuálnej situácii v podporách pre malých farmárov.

3/ Exkurzia do Česka / 24.-25.3.2017

Vrámci projektu Vidiek 21, ktorý realizovalo CEA Trenčín sme sa zúčastnili exkurzie po farmách zameraných na šetrné poľnohospodárstvo.

4/ Zdravé stravovanie do škôl / 20.4.2017 Levoča

Projekt CEA Trenčín - zabezpečenie seminára pre zástupcov školského stravovania a  ochutnávky regionálnych produktov.

5/ Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy / 22.4.2017 Bratislava

Zhromaždenie zorganizoval Rodný kruh v spolupráci so Zväzom Ekotrend zorganizovalo jeho cieľom bolo prebudiť čo najväčšie množstvo občanov, aby urobili niečo pre správu svojej zeme, potravinovú bezpečnosť a životný priestor pre ďalšie naše pokolenia. Pôda sa na území Slovenskej republiky dostáva do rúk zahraničných i domácich špekulantov, kým bežný slovenský občan sa podľa súčasných zákonov nemôže dostať k pôde.

6/ FarmersEduca /20.-23.4.2017 Kvitka Poloniny, Ukrajina

Stretnutie  organizovala SPU Nitra, išlo o prvé pracovné stretnutie riešiteľov projektu a aktívne sa jej zúčastnili 3 naši členovia.

7/ Exkurzia do Rakúska / 9.6.2017

Na pozvanie rakúskych kolegov sme sa zúčastnili pracovného stretnutia s rakúskymi výrobcami poľnohospodárskych strojov.

8/ Exkurzia do Maďarska / 22.-26.6.2017

Vrámci projektu Vidiek 21, ktorý realizovalo CEA Trenčín sme sa zúčastnili exkurzie po farmách zameraných na šetrné poľnohospodárstvo.

9/ FarmersEduca / 11.7.2017 Nitra

Stretnutie organizovala SPU Nitra, išlo o druhé pracovné stretnutie riešiteľov projektu a aktívne sa jej zúčastnilo 6 našich členov.

10/ Exkurzia do Poľska / 9.-10.9.2017 Bolestrašice, Poľsko

Dňa 10.9.2017 sme sa zúčastnili na "Drienkovom festivale " .

11/ Seminár Ekologická poľnohospodárska výroba - legislatíva a kontrola / 27.9.2017 Liptovská Teplička

Seminár bol pre nových záujemcov o ekologické hospodárenie.

12/ Celoslovenská konferencia - Ekologická poľnohospodárska výroba - trvaloudržateľná alternatíva pre Slovensko / 28.9.2017 Liptovská Teplička

Konferencia za účasti zástupcov MPaRV SR, ÚKSÚP, PPA, NATURALIS SK pre všetkých ekologických prevádzkovateľov - aktuálne informácie.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 16.3.2017 Liptovská Teplička

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 23.3.2017 Piešťany

3/ Zasadnutie predsedníctva / 10.4.2017 Sládkovičovo

4/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 15.6.2017 Liptovská Teplička

5/ Stretnutie pracovnej skupiny - Dožinky / 19.8.2017 Dolná Ždaňa

6/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 28.9.2017 Liptovská Teplička

7/ Slávnostné zasadnutie k 20-temu výročiu vzniku Zväzu / 15.12.2017 Levoča

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/ Konferencia Kvalita mäsa / 2.6.2017 Nitra

Varenie bioguláša v rámci súťaže o najlepší guláš.

 

2/ Agrokomplex  / 17.-20.8.2017 Nitra

Náš stánok navštívila aj ministerka pôdohospodárstva p.Gabriela Matečná.

 

3/ Ekologická poľnohospodárska výroba - trvaloudržateľná alternatíva pre Slovensko / 28.9.2017 Liptovská Teplička

Celoslovenskej konferencie sa zúčastnilo 74 farmárov.

 

4/ Článok v Roľníckych novinách / 20.12.2017

Zhodnotenie našej celoročnej práce a vízia do nového roku.

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stetnutie so zástupcami MPaRV SR, NSOPK, ÚKSÚP / 16.1.2017 Bratislava

2/ Pracovné stretnutie so zástupcami SPU, Agroinštitút, ARVI / 17.1.2017 Nitra

3/ Pracovné stretnutie so zástupcami VÚP / 18.1.2017, Modra

4/ Účasť v relácii v Slovenskom rozhlase / 26.1.2017 Košice

5/ Pracovné stretnutie v rámci Agroekofóra na MPa RV SR / 19.4.2017 Bratislava

6/ Účasť na predajnej výstave Slow Food / 12.5.2017 Bratislava

7/ Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MŠ SR  / 12.5.2017 Bratislava

8/ Stretnutie pracovnej skupiny pre Európske inovačné partnerstvo /12.7.2017 Nitra

9/ Pracovné stretnutie "Bio do škôl" / 25.7.2017 Bratislava

10/ Pracovné stretnutie s predsedom SPPK / 26.7.2017 Bratislava

11/ Pracovné stretnutie na SPU, ARVI / 26.7.2017 Nitra

12/ Pracovné stretnutie na SPU / 31.87.2017 Nitra

13/ Pracovné stretnutie PTTK / 10.9.2017 Olkusz Poľsko

14/ Pracovné stretnutie na MPaRV SR / 13.9.2017 Bratislava

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

SPU Nitra, SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, Agroekofórum  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.

Výročná správa za rok 2016

 

EKOTREND - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 142 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

-      štruktúra členskej základne

-      projekty

-      pracovné stretnutia členov Zväzu

-      propagácia členov a ich výrobkov

-      zastupovanie členov Zväzu

-      zahraničná spolupráca

-      partnerské organizácie

-      orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 

Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

 

1/ Zájazd na BioFach Norimberg 2016 / 10.12.2.2016 Norimberg, Nemecko

Zájazdu sa zúčastnilo 24 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili spracovateľský podnik na obilie pre 200 ekofariem z okolia s následným pracovným obedom s rakúskymi ekofarmármi a v Norimbergu sme absolvovali prehliadku mesta so sprievodkyňou.

2/ 10. európsky ekologický kongres / 4.-6.4.2016 Driebergen, Holandsko

IFOAM tu predstavil svoju víziu do roku 2030, od nás tam bol Miloš Homola.

3/ Konferencia 30 rokov Černobyľskej tragédie/22.-23.4.2016 Kvitka Poloniny, Ukrajina

Konferenciu spoluorganizovala SPU Nitra a sa aktívne sa jej zúčastnilo 8 našich členov.

4/ Konferencia "Označovanie GMO free" / 25.4.2016 Viedeň, Rakúsko

Európska konferencia o štandardizácii pravidiel pre označovanie potravín bez GMO.

5/ Extenzívne pasienkovanie v horských oblastiach / Transylvánia, Rumunsko

Medzinárodného seminára sa zúčastnil Miloš Homola.

6/ Konferencia TERRA Madre Balkán/ 2.-5.6.2016

Konferencia sa zaoberala malými farmármi a remeselnou výrobou potravín, od nás tam bol Miloš Homola.

7/ Fórum Organická Ukrajina / 9.-12.6.2016 Rivne, Ukrajina

Šesť našich členov sa zúčastnilo rokovania i exkurzií na podniky.

8/ Vidiek 21 - projekt CEA Trenčín

Zúčastnili sme sa ako prednášatelia i účastníci jednotlivých aktivít projektu.

9/ Exkurzia do Rakúska / 23.8.2016

Deväť členov Zväzu navštívilo dve farmy : rastlinnú a živočíšnu.

10/ Podpora farmárov a drobných výrobcov postravín / október - november 2016

NPPC-VÚP sme pomáhali pri zabezpečovaní regionálnych seminárov.

11/ Exkurzia na Ukrajinu / 29.9.-2.10.2016 Dolyna, Ukrajina

Počas exkurzie sme navštívili koziu farmu a syráreň, množiteľský ústav, radnicu, interaktívne múzeum a horskú železnicu.

12/ Seminár o udržateľnom poľnohospodrástve / 12.13.10.2016 Ankara, Turecko

Seminár bol pre zástupcov štátnej správy, výskumu a farmárov. Úspešne sme tu  odprezentovali naše aktivity.

13/ Akadémia o SPP / 18.-19.10.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa Akadémie, témou bola aj zelená infraštruktúra.

14/ Potravinová sebestačnosť / 25.-30.10.2016 Kluž, Rumunsko

Zúčastnili sme sa celosvetovej konferencie, ktorej témami boli : produkcia a spotreba, distribúcia, práca a sociálne podmienky, prírodné zdroje a legislatíva.

15/ Seminár o udržateľnom lesnom hospodárstve / 10.-13.11.2016 Tara, Srbsko

Zúčastnili sme sa tohto seminára, kde sa hovorilo o lesnom poľnohospodárstve - pestovanie plodín medzi stromami.

16/ Biosummit Praha / 14.-15.11.2016 Praha, Česko

Zúčastnili sme sa stredoeurópskej konferencie o ekologickom poľnohospodárstve.

17/ Sympózium OSN o agroekológii / 23.-25.11.2016 Budapešť, Maďarsko

Zúčastnili sme sa tohto sympózia, ktoré sa konalo v sídle Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska.

18/ Fórum potravinovej suverenity / 9.12.2016 Praha, Česko

Aktívne sme sa zúčastnili tohto stretnutia.

 

Pracovné stretnutia členov Zväzu

1/ Stretnutie pracovnej skupiny Zväzu Ekotrend / 3.1.2016 Dolná Ždaňa

2/ Valné zhromaždenie Zväzu Ekotrend Slovakia / 10.3.2016 Sládkovičovo

3/ Pracovné stretnutie predsedníctva a dozornej rady / 21.-22.5.2016 Libichava

4/ Zasadnutie predsedníctva a dozornej rady / 22.9.2016 Liptovská Teplička

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                                    

1/ Agrokomplex  / 18.-21.8.2016 Nitra

 

2/ Ekologické poľnohospodárstvo ma Slovensku - súčasnosť a perspektíva / 22.9.2016 Liptovská Teplička

Celoslovenskú konferenciu sme organizovali v spolupráci s regionálnou anténou NSRV, zúčastnilo sa jej 80 farmárov.

 

3/ Biojarmok Trenčín / 23.9.2016 CEA Trenčín

Zväz tu odovzdal ocenenie BIOPOTRVINA ROKA 2016 výhercovi Farma Turová.

 

4/ BIOFARMA ROKA 2016 - súťaž

Víťazom súťaže BIOFARMA ROKA 2016 sa stala spoločnosť Pospo s.r.o. Láb.

 

5/ Inovácie a podpora farmárov a drobných výrobcov potravín / 6.12.2016 Nitra

NPPC-VÚP sme pomáhali pri zabezpečovaní tejto konferencie.

 

Zastupovanie členov zväzu

1/ Pracovné stretnutie na MPaRV SR / 22.1.2016 Bratislava

2/ Pracovné stgretnutie CEJA / 25.-27.2.2016 Kolín nad Rýnom , Nemecko

3/ Pracovné stretnutie so zástupcami IFOAM / 27.4.2016 Bratislava

4/ Pracovné stretnutie s Wrota Karpat Wschodnich / 12.6.2016 Bircza, Poľsko

5/ Pracovné stretnutie s IFOAM / 1.-2.12.2016 Mníchov , Nemecko

 

Zahraničná spolupráca

IFOAM, PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

Pertnerské organizácie

SNOPK, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ.  

 

Orgány zväzu

Predsedníctvo zväzu má päť členov, dozorná rada má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.  

Výročná správa za rok 2015

EKOTREND Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva je mimovládna, nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá združuje 121 členov - pestovateľov, spracovateľov, výrobcov, odborníkov a záujemcov o ekologické poľnohospodárstvo a trvalo udržateľný život.

 

OBSAH :

 • štruktúra členskej základne
 • projekty
 • propagácia členov a ich výrobkov
 • zastupovanie členov zväzu
 • zahraničná spolupráca
 • partnerské organizácie
 • orgány zväzu

 

Štruktúra členskej základne

 Členmi sú poľnohospodári, poľnohospodárske družstvá, jednotlivci, školy, MVO.

 

Projekty

1/ Zájazd na BioFach Norimberg 2015- Nemecko

Zájazdu sa zúčastnilo 25 farmárov.

Počas konania sme okrem celosvetovej výstavy navštívili aj  rodinné biovinárstvo H. a M. Hofer, Auersthal v Rakúsku.

 

2/Zlepšenie odbornosti legislatívnych poznatkov pracovníkov v prvovýrobe a získanie základných zásad hygieny potravinárskych výrobkov /  Termín : 17.-21.2.2015 

3/Legislatíva životného prostredia - ochana pôdy /  Termín : 5.-7.3.2015

4/Vplyv poľnohospodárskej výroby ma krajinu a jej dopad na životné prostredie / Termín : 9.-17.3.2015

5/Legislatíva životného prostredia - voda, pôda, ovzdušie, ochrana prírody Termín : 12.-17.3.2015

6/ Zvýšenie komunikačných zručností zamestnancov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva  / Termín : 19.-25.3.2015

7/ Školenia pre majiteľov agroturistických a ekologických hospodárstiev  

V dňoch 22. a 29.3.2015 sa uskutočnili v Kováčovej vile v Levoči školenia pre majiteľov agroturistických a ekologických hospodárstiev.

 

8/Projekt Eko-logickí - Eko-turistickí - zelená turistika šancou pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia.

Hlavnou úlohou projektu bolo zvýšenie turistickej atraktivity regiónov prostredníctvom propagácie rozvoja ekoturistiky na vidieckych územiach a taktiež vyvolanie užitočného tlaku na sociálno-ekonomickú situáciu obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia vďaka zvýšeniu hospodárskej aktivity miestnych komunít.

Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu (10%) prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013.

9/ Ekotábory na farmách

Každoročne počas leta otvárajú svoje brány farmy, aby privítali záujemcov o tento spôsob relaxu, ktorí pomáhajú na farme a učia sa remeslá.

10/Konferencia Program rozvoja vidieka 2014-2020 a ekologická poľnohospodárska výroba - 8.10.2015

11/Dni ekologického poľnohospodárstva na Slovensku 2015 -  27.9.- 18.10.2015

12/ "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín"

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zrealizovalo v spolupráci s Nadáciou Tesco, Ekontrend Slovakia - zväz, ASYF a SPU Nitra 2.ročník grantovej schémy Nadácie Tesco zameraný na podporu malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín.

13/ Súťaž  BIOFARMA ROKA 2015

Počas Národných osláv svetového dňa potravín sme 23.10.2015 v priestoroch Agroinštitútu Nitra  odovzdali ocenenie BIOFARMA ROKA 2015. Odborná komisia v zložení zástupcov MPaRV SR, ÚKSÚP, Naturalis SK s.r.o., www.biospotrebitel.sk, SOŠ záhradnícka Piešťany, SHR Boris Baláž (minuloročný víťaz) a Zväz Ekotrend Slovakia tentokrát rozhodla, že BIOFARMOU ROKA 2015 sa stala spoločnosť SEMA HŠ s.r.o. Sládkovičovo. Cenu si z rúk štátnej tajomníčky MPaRV SR Magdalény Lacko-Bartošovej si prišiel prevziať riaditeľ spoločnosti Ing.Marián Halmeš.   

 

Propagácia členov a ich výrobkov                                                                                               

1/ Výstava Agrotravel Kielce

V dňoch 10.-12.4.2015 sme sa zúčastnili na výstave Agrotravel Kielce.

2/ Výstava Agrokomplex Nitra 2015

Na výstave Agrokomplex Nitra sme mali informačný stánok pre všetkých členov Zväzu, kde si mohli ponúkať svoje produkty. Zároveň sme v ňom informavali širokú verejnosť o našej činnosti.

3/ Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve

V dňoch 14.-17.102015 sa v Holiday Inn Bratislava koná 5.medzinárodná vedecká konferencia na tému Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve, v rámci ktorej sa dňa 14.10.2015 uskutočnil ekologický politický samit "Ekologické poľnohospodárstvo medzi politikou udžateľnosti, očakávaniami spotrebiteľov a trhom"na ktorom náš Zväz vystúpil s  deklaráciou a ochutnávkou slovenských biopotravín.

 

Zastupovanie členov zväzu 

 

1/Pracovné stretnutie s poľským partnerom aktuálneho projektu

Dňa 30.3.2015 sme sa stretli s pani Elou Skrzyszowskou.

2/Pracovné stretnutie so štátnou tajomníčkou MPaRV SR

Dňa 23.6.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie nášho Zväzu s pani štátnou tajomníčkou MPaRV SR Magdalénou Lacko-Bartošovou.                                                                                    Témy stretnutia : ÚKSÚP, LPIS, podpora EKO z PRV 2014-2020, novela NV 75/2015,   príručka pre prvovýrobcov, novela NV 360/2011,  Národná sieť rozvoja vidieka, Rok 2015- Medzinárodný rok pôdy, medzinárodná ekologická konferencia v októbri 2015 v Bratislave.

3/Pracovné stretnutie s ÚKSÚP

Dňa 1.12.2015 sme sa stretli na pôde ÚKSÚP s p.generálnym riaditeľom Bohumilom Krajmerom, kde nám predstavená p. Ing.Jana Harisová - poverená zastupovaním riaditeľky odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva. Na stretnutí sa zúčastnila aj p. Ing. Michaela Nováčková - riaditeľka odboru registrácie pesticídov.Témy stretnutia : registrácia nových subjektov v EPV, používanie preventívnych zásahov ekologickými prostreidkami

4/Pracovné stretnutie s generálnou riaditeľkou SPF

Dňa 1.12.2015 sme sa stretli s pani generálnou riaditeľkou Slovenského pozemkového fondu Gabrielou Matečnou. Témou stretnutia bola konferencia : "Podpora malých, mladých a rodinných farmárov a drobných výrobcov potravín".

5/Pracovné stretnutie s BIO AUSTRIA

Dňa 10.12.2015 sa predsedníčka Zväzu EKOTREND Slovakia p.Zuzana Homolová stretla v Bratislave s p.Thomasom Fertlom z rakúskoeho zväzu BIO AUSTRIA. Dohodli sa o ďalšej užšej spolupráci.

6/Pracovné stretnutia

Dňa 14.12.2015 sa uskutočnili pracovné stretnutia s týmito subjektami : ARVI, Nitra,  Agroinštitút, Nitra, Greenpeace, BA, Ovocinárska únia SR, BA,  MPa RV SR, BA, Europe Enterprisse Network, BA, Nemecko-slovenská obchodná a priemyselná komora, BA,  Newport Group, a.s., GEO-KOD s.r.o., BA

 

Zahraničná spolupráca

PRO-BIO  Česká republika, BIO Austria Rakúsko, BIOLAND Nemecko, Wrota Karpat Wschodnich Poľsko

 

Pertnerské organizácie

 OZ SOSNA, OZ CEA, OZ Priatelia zeme-SPZ, SNOPK, OZ Guľôčka,

 

Orgány zväzu

Výbor zväzu má päť členov, revízna komisia má 3 členov.

Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie.