Správa

do 15.11.2016 zaslať eko certifikát na PPA

05.11.16 06:01
Kategória: Úvodná stránka

NV 75/2015 
§ 37
Platba podľa § 31 sa poskytne žiadateľovi o platbu v plnej výške, ak žiadateľ o poskytnutie podpory
a) dodržiava najnižšie požiadavky používania prípravkov na ochranu rastlín a najnižšie požiadavky
používania hnojív podľa prílohy č. 10,
b) dodržiava požiadavky podľa osobitného predpisu,
c) dodržiava zaťaženie zvieratami v prepočte 0,3/ha dobytčej jednotky trvalých trávnych porastov, na
ktoré sa vzťahuje záväzok, a najviac 1,9/ha dobytčej jednotky poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa
vzťahuje záväzok, od 1. mája do 31. októbra každého roku trvania záväzku a je držiteľom hospodárskych
zvierat registrovaných v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktoré sa vzťahuje záväzok k 1.
máju príslušného roka,
d) dodržiava počas celého trvania záväzku najnižší počet jedincov ovocných druhov v ovocnom sade na 1
ha,...
e) udržiava trvalý trávny porast v zapojenom stave dosievaním certifikovaným osivom tráv alebo trávnych
zmesí,
f) má po skončení konverzie certifikovanú produkciu v kvalite „bio“ podľa zamerania výroby, pričom
musí mať v každom roku vydaný certifikát na aktuálne pestovanú produkciu a kópiu certifikátu zaslať
platobnej agentúre najneskôr do 15. novembra príslušného roka.