Správa

Súťaž BIOFARMA ROKA 2017

18.05.17 21:34
Kategória: Aktuality

Súťaž  BIOFARMA  ROKA  2017

 

Vyhlasovateľ: EKOTREND Slovakia – zväz ekologického poľnohospodárstva

Cieľ súťaže: Propagácia ekologického poľnohospodárstva a biopotravín v radoch širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Termín súťaže : 1.3.2017 –12.10.2017

Priebeh súťaže:

Súťaž prebehne v dvoch kolách.

  1. Do súťaže sa môže prihlásiť farma, ktorá :

- je v systéme kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby

- má vysporiadané záväzky voči  kontrolnej organizácii

- nemá nezhody voči pravidlám kontrolovanej ekologickej poľnohospodárskej výroby

- nemá uložené  sankcie

- zorganizuje v období 1.3. – 15.10.2017 akciu/akcie  pre laickú verejnosť

- pošle o akcii/akciách na Zväz ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia mailom, faxom alebo poštou  krátky text  a 2- 3  fotografie z akcie

 

       2.    O víťazovi rozhodne odborná komisia v zložení :

1. Ing. Ján Haluška, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2. Mgr. Lucie Ťapušová,  ÚKSÚP Bratislava

3. Ing. Jaroslav Drobný, Naturalis SK s.r.o. Bratislava

4. Zuzana Homolová, predsedníčkaa Zväzu ekologického poľnohospodárstva EKOTREND Slovakia

5. Ing. Klaudia Medalová, www.biospotrebitel.sk

6. Ing. Eva Stručková, SOŠ záhradnícka Piešťany

7 .Ing.Anna Hasičková, POSPO Láb s.r.o., víťaz  Biofarmy roka 2016

 

Ocenenie BIOFARMA ROKA 2017 bude slávnostne odovzdané počas  konania Konferencie k svetovému dňu potravín v októbri 2017 v Agroinštitúte Nitra.

 

Odmena pre víťaza: Výherca získa diplom a možnosť používať logo „Biofarma roka 2017“ .

Víťazná biofarma bude medializovaná na stránke www.ecotrend.sk a v slovenských médiách.

Zodpovedná osoba :Zuzana Homolová , ecotrend@ecotrend.sk, 0905/580141

.....................................................................................................................................................................................

 

P r i h l á š k a   d o    s ú ť a ž e     B I O F A R M A    R O K A    2 0 1 7

 

Farma.......................................................................................................................

 

Kontaktná osoba.........................................email....................................................

 

Názov akcie ............................................................................................................

 

Termín akcie ...........................................................................................................

 

V .....................................dňa..................................

podpis a pečiatka